The optic tectum of the salmon:site of interaction of neurohormonal photoperiodic and neural visual signals. The GABAergic neuronal system and melatonin receptors

Detta är en avhandling från Department of Zoology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Melatonin är ett hormon som produceras i, och frisätts från pinealorganet hos ryggradsdjur. Melatoninets viktigaste uppgift är att till hjärnan förmedla signalen om nattens längd, d.v.s vilken årstid det är. Produktionen och frisläppningen sker rytmiskt med den högsta nivån under natten. Melatoninet transporteras ut i kroppen via blodet och binder till särskilda mottagarstrukturer, (receptorer) i hjärnan. Tidigare undersökningar tyder på att mealtonin och GABA interagerar med varandra d.v.s kan fästa på samma typ av receptor. GABA, (gamma-aminobutyric acid) är den vanligaste inhibitoriska transmittorsubstansen i centrala nervsystemet hos alla ryggradsdjur. Jag har studerat och jämfört utbredningen av melatonin receptorer, GABA receptorer och GABA i laxhjärnan och GABA i näthinnan för att i tectum opticum (primärt syncentrum i laxhjärnan) finna en strukturell bas för interaktioner mellan melatonin och GABA, samt för att undersöka om GABA är den transmittorsubstans som skickar budskap om ljus-/mörker via synnerven till tectum opticum. För att göra detta har jag använt mig av två olika metoder, immunohistokemi och autoradiografi. I immunohistokemi använder man sig av antikroppar mot substansen man vill lokalisera, i mitt fall GABA och en typ av GABA receptor. Vid lokaliseringen av melatoninreceptorer använde jag mig av autoradiografi. I denna metod använder man radioaktivt märkt melatonin som binder till receptorerna i vävnaden, en röntgenfilm läggs på de inmärkta snitten och de områden där det radioaktiva melatoninet är lokaliserat svärtar filmen. Celler i näthinnan med förbindelser till tectum opticum (ganglioncellerna) visade sig inte innehålla GABA. Det är därför int e troligt att denna substans förmedlar ljus-/mörker budskapet från näthinnan till tectum opticum. Däremot visar resultaten att det finns en möjlig strukturell bas för inbindning av både GABA och melatonin i tectum opticum, då utbredingen av melatoninreceptorer och GABAreceptorer visar en påtaglig överlappning. Detta betyder att dessa två substanser kan samverka i behandlingen av dagslängdsbudskapet inom tectum opticum och vidarebefordrandet av detta till andra delar av hjärnan. Jag undersökte också om det är någon skillnad i mängden melatonin som binder in på natten jämfört med på dagen. Mina resultat visar inga signifikanta skillnader vid de olika tidpunkterna.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.