Ett fett liv : En artikulering av viktordningen på bas av överviktiga människors erfarenheter

Sammanfattning: Syftet med den här avhandlingen är att utveckla en begreppslig och teoretiserande förståelse för villkor och möjligheter i överviktiga personers handlingsliv. Med utgångspunkt i intervjuer med femton feta svenskar har slutpunkten för studien kommit att bli en artikulering av processer och subprocesser inom viktordningen. Viktordningen är ett system som ordnar alla horisontellt, som underviktiga, normalviktiga eller överviktiga. Den ordnar oss även vertikalt, genom att över - och underordna oss beroende på vilken viktkategori vi tillhör. Det innebär att vissa gynnas medan andra missgynnas. Att feta är en grupp som i den västerländska kulturen tenderar att både underordnas, förtryckas och missgynnas har humanistiskt och samhällsvetenskapligt orienterad fetmaforskning visat. Den forskningen, såväl som fetas redogörelser för sina liv, vittnar också om det viktordnande systemet. Genom att teoretisera kring viktordningen vill jag öka förståelsen för hur underordandet, förtrycket och missgynnande av feta är möjligt. Viktordningen är således inte i sig ett system för underordning av feta. De som dominerar är själva i vissa avseenden dominerade. Underordandet är snarare en effekt sprungna ur det viktordnande systemet.Viktordningen inkluderar mer än det som uppmärksammas i den här studien. Den teoretiserande framställningen behandlar fyra processer samt viktiga subprocesser och element i viktordningen: viktordnandets betingelser, viktiggörande, inordnande viktgörande och oviktiggörande. Viktordnande betingelser behandlar de kulturella och sociala förutsättningar som möjliggör viktordningens existens. Dessa betingelser gör att vikten blir viktig mer allmänt och för alla. I de övriga processerna är det fetas position och roll i viktordningen som är i fokus. Viktiggörande, belyser olika sätt varigenom feta människor kan kommer att uppleva och uppfatta sin övervikt som något negativt viktigt i sina liv. Inordnande viktgörande behandlar de sociala och kulturella medel som är ämnade att göra den feta smal (-are). Dessa tenderar också att göra vikten negativt viktig för feta. De tre första processerna behandlar syftets första del, det vill säga fetas villkor. Syftets andra del, möjligheterna, lyfts fram i den fjärde och sista processen, oviktiggöranden. Oviktiggörande kan enkelt beskrivas som viktiggörandets motkrafter, och refererar till hur feta kan göra sin övervikt mindre viktig.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)