Towards a grammatical description of Palula An Indo-Aryan language of the Hindu Kush

Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för lingvistik

Sammanfattning: Avhandlingens syfte är att ge en grammatisk beskrivning av det indoariska språket palula, ett språk med ca 10000 talare i Chitraldistriktet i Pakistans nordvästprovins. Ingen tidigare studie har presenterat detta hittills mycket litet kända språk i detalj och med den omfattning som detta arbete gör. Det är också en av ett fåtal ingående studier som finns tillgängliga vad gäller språk i hela den omgivande Hindukushregionen.Analysen är baserad på språkdata som företrädesvis insamlats av författaren själv under perioden 1998-2006, huvudsakligen i form av inspelade texter som kompletterats med enkäter, dokumenterad observation av språkanvändning samt elicitering av ordlistor och paradigm. Fältarbetet har utförts i nära samverkan med talare av språket.Beskrivningen omfattar delområdena fonologi, morfologi, syntax och ett antal centrala ämnen inom vart och ett av dessa större områden. Arbetet ska dock inte betraktas som en helt uttömmande referensgrammatik. Somliga ämnen har getts större utrymme, då de ses som speciellt centrala i språket, medan andra behandlas mer summariskt. Förslag till fördjupade studier ges genomgående i verkets olika kapitel och sektioner.Inriktningen som valts är teorimedveten utan att vara teoribunden. Terminologin och det bakomliggande resonemanget anknyter däremot i stora delar till lingvistisk typologi och icke-formell lingvistik. Den diakrona utvecklingen diskuteras i viss utsträckning, i synnerhet inom morfologin. Även jämförelser med andra språk samt referenser till areala företeelser förekommer i den mån de har varit tillgängliga och bedömts som välmotiverade.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)