Performing search : Search Engines and Mobile Devices in the Everyday Life of Young People

Sammanfattning: I denna avhandling undersöks sökmotorers och mobila redskaps betydelse i unga människors vardagsliv. Studien har genomförts i en svensk kontext med deltagare i åldern 13–16 år. Avhandlingen tar avstamp i den utbreddatillgången till sökmotorer vilken möjliggörs genom smarta mobiler, laptops, surfplattor och datorer. Detta scenario innebär att det är möjligt att söka information om nästan vadsomhelst, närsomhelst och varsomhelst. Att användasökmotorer har kommit att bli en del av vardagen i dagens samhälle. Avhandlingen är en sammanläggningsavhandling som består av fyra artiklar. För att uppnå syftet med avhandlingen så utforskas sökning, mobilaredskap och sökmotorer från olika perspektiv i de fyra artiklarna. Följande forskningsfrågor formuleras i avhandlingen:1. Hur genomförs sökning på internet i skolan, och hur legitimerasaktiviteten i en skolkontext?2. Vilka inramningar går att identifiera i relation till hur tonåringarbeskriver samt använder Google Sök?3. Hur blir unga människor medvetna om spåren efter sina sökningarpå internet, samt vilka strategier har de för att hantera spåren, omnågra?4. Vilka inramningar av den smarta mobilen går att identifiera utifrånsättet som redskapet används och beskrivs av unga människor, samthur relaterar dessa inramningar till sökning på internet?Genom dessa infallsvinklar så undersöks i avhandlingen både sättet som unga människor använder sökmotorer i sin vardag, samt hur de förhåller sig till normer gällande användningen av sökmotorer och mobila redskap i olika sociala kontexter. Sammantaget så visar resultaten på den viktiga roll som sökning spelar i unga människors vardag. Avhandlingen visar på att unga människor inte använder mobila redskap slumpmässigt eller ogenomtänkt. Iställetframträder en medvetenhet om normer som präglar olika sociala kontexter. Samtidigt pekar resultaten på hur osynliggjort sökning är i vardagen vilket medföljer att aktiviteten inte alltid reflekteras över. Det går därmed attidentifiera en spänning i materialet mellan en medvetenhet om social kontext och ett förgivettagande av sökning i vardagen. Detta förgivettagande underbyggs även av sättet som vuxenvärlden, lärare och föräldrar, använder sig av sökmotorer och mobila redskap i vardagen. Resultaten bör därför betraktas i ljuset av ett samhället präglat av en användning av sökmotorer för att hitta information. Bland deltagarna i studien så associeras användningen av Google Sök med skola och faktaletande, till skillnad från andra former av sökning, så som via YouTube. Olika former av sökning överlappar dock, vilket framkommer i avhandlingen. Resultaten pekar på ett behov av att synliggöra och problematisera användningen av sökmotorer i vardagen.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)