Bortom syndakatalogen : en studie av svensk frikyrklig etik från 1930-talet till 1990-talet

Detta är en avhandling från Libris

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Vad är egentligen kristen etik? Hur lär människor sig vad som är rätt och fel? Varför förändras normer och värderingar? Sådana stora och viktiga frågor får en konkret belysning i denna avhandling som undersöker normer och värderingar i svensk frikyrklighet. Lite ironiskt sa man förr att frikyrkliga hade en "syndakatalog": de fick exempelvis inte snusa, dansa eller ha sex före äktenskapet. I avhandlingen försöker jag gå bortom "syndakatalogen" och se hur etiska regler formats och förändrats. Studien visar hur varierade synsätten varit över tid och i olika samfund. Avhandlingens första del utgörs av några citat ur intervjuer, diskussion av frågeställningar, metod, material samt en kort orientering om svensk frikyrklighet. I den andra delen ger jag först en summering av sextio års diskussioner och ståndpunkter om äktenskap, skilsmässa och omgifte vilket visar på såväl kontinuitet som tydliga förändringar. Därefter redovisas 44 informanterns syn på ett antal livsstilsfrågor. Avhandlingens tredje del är dess huvuddel. I fyra kapitel belyser jag olika aspekter på frikyrklig etik. Det handlar först om förhållandet mellan den kristna människan och "världen"; hur ska såväl distans som närhet upprätthållas? I det sjunde kapitlet söker jag gå bortom de konkreta reglerna och se vilka värden och dygder som de söker främja och värna. Det åttonde kapitlet diskuterar förhållandet mellan individen och församlingen. Vem ska bestämma? Ska församlingstukt utövas? är frågor som aktualiseras. I det nionde kapitlet belyses sedan bibeltolkning och användningen av olika källor som auktoriteter i de etiska resonemangen. Den sista delen av boken belyser tre områden: en jämförelse med värden och dygder i några andra folkrörelser, vilka orsakerna kan vara till de förändringar som inträffar, samt frågan om hur homogen den frikyrkliga etiska traditionen egentligen är.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.