Särskolebarn i integrerad skolbarnsomsorg

Detta är en avhandling från Department of Educational Research, Box 23501, S-200 45 Malmö, Sweden Tel: 040-325 000 fax: 040-325210

Sammanfattning: Huvudtanken i svensk välfärdspolitik är att genom generella åtgärder skapa ett samhälle tillgängligt för alla medborgare. Det är därför viktigt att undvika segregering och särlösningar och i stället höja normalverksamhetens standard. Fritidshemmets mål och uppgifter är desamma för alla barn och kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att alla barns behov tillgodoses. Syftet med föreliggande undersökning är att i den integrerade skolbarnsomsorgen med särskolebarnen i centrum undersöka om de mål, som gäller för verksamheten, nås samt att identifiera förhållanden och faktorer, som har samband därmed. I undersökningen prövas ett teorigenererande arbetssätt där enkätdata kompletteras och fördjupas i intervjuer. Undersökningen genomfördes vid 73 institutioner i 19 kommuner och kom att omfatta 81 särskolebarn i åldern 7-12 år. Utifrån de variabler som har signifikanta samband med måluppfyllelsen fokuseras integreringsprocessens förutsättningar och villkor. Med stöd av teorier om stämpling, helhetssyn och utbyte genereras några områdesrelaterade modeller. Undersökningens samlade resultat visar att måluppfyllelsen är relativt god. Integreringen som princip är väl förankrad. Många av särskolebarnen ingår i ett positivt socialt samspel, negativa kontakter är mycket ovanliga. Att tillföra personalresurser, t.ex. genom en särskilt anställd för särskolebarnet, har visat sig vara viktigt för måluppfyllelsen. Andra åtgärder som sannolikt förstärker kvaliteten i verksamheten är att personalen erbjuds handledning, fortbildning och att tid till observation och dokumentation tillskapas. Behovet av handledning från barn- och ungdomshabiliteringen har i undersökningen visat sig vara stort. Skolbarnsomsorgen förvaltar en integreringstradition som måste utvecklas och förmedlas. Det är därför nödvändigt att erfarenheter från den integrerade skolbarnsomsorgen får ett påtagligt inflytande i samverkan med skolan.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.