A knowledge process perspective on the improvement of software processes

Detta är en avhandling från KFS AB

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish I och med att mjukvarubaserade produkter ökar i antal ökar också vikten av en effektiv mjukvaruutvecklingsprocess, ur ett konkurrensperspektiv. Bristfällig produktkvalitet och höga utvecklingskostnader är något som mjukvaruutvecklingsorganisationer under många år har kämpat med. Studier inom SPI (software process improvement) syftar till att förbättra produktkvalitet och sänka utvecklingskostnaderna genom att studera hur mjukvaruutvecklingsprocesserna kan förbättras. Det underliggande antagandet inom SPI är att det finns en koppling mellan processens kvalitet och produktens kvalitet. Utgångspunkten i denna avhandling är att trots många SPI projekts ansträngningar så har många organisationer fortfarande problem med produktkvalitet och höga kostnader. Mjukvaruutveckling är en problemlösande aktivitet och denna avhandling argumenterar att kunskapsprocessperspektivet endast i begränsad omfattning hanteras av existerande SPI metoder och ramverk. Målet med denna avhandling är att utöka den teoretiska kunskapsbasen inom SPI genom att använda teorier från IS (information systems) och KM (knowledge management) i en SPI kontext, samt att empiriskt studera hur mjukvaruutvecklingsprocesser kan förbättras genom att använda ett kunskapsprocessperspektiv. För att nå forskningsmålen har sex studier genomförts i två större högteknologiska företag. Studierna genomfördes antingen med hälp av fallstuder eller aktionsforskning. Forskningen fokuserade i synnerhet på hur utvecklingsmetoder och kunskapsnätverk underlättade kunskapsprocesser såsom kunskapsskapande och kunskapsspridning i mjukvaruutvecklingsorganisationer. Undersökningsdata insamlades genom intervjuer och observationer. Avhandlingen argumenterar för att som ett komplement till preskreptiva förbättringsmodeller som CMM, som fokuserar på mjukvaruprocesser, att mjukvaruutvecklingsorganisationerna i större grad bör försöka förstå och förbättra kunskapsprocesserna i mjukvaruutvecklingsprocessen. Avhandlingen diskuterar också olika typer av innovation relaterat till produktens livscykel. Forskningsresultaten föreslår att en utvecklingsmetods fokus på explicit kunksap och "best practice" gör att den är särskilt lämpad för att stödja kunskapsprocesser när mogna produkter utvecklas. Metoder anses stödja kunskapsprocesserna i stora organisationer genom metodens möjlighet att underlätta skapandet av ett gemensamt språk och gemensamma mentala modeller. Kunskapsnätverk är bättre lämpade att stödja kunkspasprocesserna när helt nya produkter utvecklas. Kunskapsnätverket har egenskaper som underlättar integration av kunskap från olika organisatoriska enheter, vilket är viktigt under innovationsfasen.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.