Från ämbetsman till ämbetsbärare : förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider

Detta är en avhandling från Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen tar upp frågor om prästernas arbetsmiljö och deras roll och identitet. I inledningskapitlet framhölls att flera faktorer är viktiga för en undersökning om prästernas arbetsmiljö och för utformningen av prästrollen och prästidentiteten. Det omgivande samhället, de organisatoriska ramarna och de förväntningar som ställs på prästerna är några sådana faktorer, som på olika sätt behandlats i detta arbete. Den övergripande teoretiska utgångspunkten har varit symbolisk interaktionism. I ett kapitel om de organisatoriska ramarna har Svenska kyrkans organisation beskrivits ur ett systemteoretiskt perspektiv, vilket innebär att organisationer ses som öppna system i samspel med det omgivande samhället. I ett annat kapitel har prästrollen och prästidentiteten behandlats med utgångspunkt i de förväntningar på prästernas agerande som kommit till uttryck i anmälningar mot präster i tre stift under tre tidsperioder. I det sammanhanget har synen på roll och identitet inom symbolisk interaktionism varit en grundpelare. Under arbetets gång har det visat sig vara intressant att närmare studera konflikter mellan präster och förtroendevalda. Dessa har en speciell position i Svenska kyrkan genom det gemensamma ansvar de har för församlingslivet, ett ansvar som kommit till uttryck inom den dubbla ansvarslinjen. Det arbetet har genomförts med hjälp av diskursanalytiska metoder, där texter i samband med tre konflikter analyserats. Arbetet har rört sig på tre nivåer – makro- meso- och mininivå. För studierna på samtliga tre nivåer har det omgivande samhället varit av betydelse. Samhället och förändringar i samhället är viktiga för utformningen av organisationer. Den omgivande kontexten har betydelse i människors möten ansikte mot ansikte, för hur olika situationer tolkas. Några reflektioner om samhällsförändringar kan därför vara på sin plats. Dessa följs av reflektioner kring organisationsförändringarnas betydelse för prästernas arbetssituation och uppgifter.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.