The Operational Problem of Fire Control

Detta är en avhandling från Department of Fire Safety Engineering and Systems Safety, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling undersöker den operativa kärnan i räddningsinsatser. Vidare undersöker den effekten av olika åtgärder som används vid räddningsinsatser mot brand i byggnad, effekten av sådana åtgärder till följd av beslut som fattas av befäl samt effekten av att allokera resurser i tiden och rummet vid en räddningsinsats mot brand i byggnad. Avhandlingen drar slutsatser kring operativ problematik där kontroll är ett centralt begrepp. Avhandlingens huvudsakliga bidrag är att den bygger upp en bättre kunskap kring räddningsinsatsers inneboende dynamik samt att den föreslår en ansats till modellering av räddningsinsatser baserat på analyser av empiriska data, till skillnad från att fysikaliskt försöka modellera räddningsinsatser. Det bakomliggande syftet med arbetet omfattar att bygga upp kunskaper kring hur räddningsinsatser byggs upp och fungerar samt hur initiering, utförande och koordinering av åtgärder påverkar händelseutvecklingen på en skadeplats. Avhandlingen är huvudsakligen baserad på experiment. Genom deltagande observation vid räddningsinsatser såväl som vid utbildning och övning av räddningspersonal, har teoretisk bakgrund och experiment grundlagts och utvecklats. Slutsatser i avhandlingen är avgränsade till de antaganden som gjorts i genomförda experiment: till bränder i mindre lägenheter samt i stora lokaler där brandspridning normalt är begränsad, som till exempel i mekaniska verkstäder. Dessutom är de åtgärder som undersökts genom experiment varit avgränsade till brandsläckning och brandgasventilation. I denna avhandling är räddningstjänstens åtgärder de minsta delarna som skapar en större helhet, en räddningsinsats. En ingående kunskap om hur olika åtgärder påverkar händelseutvecklingen är basen för räddningsinsatsers genomförande. När en eller flera åtgärder initieras, utförs och koordineras, skapas en insats. En insats är således ett begrepp som omfattar aktiviteten att koordinera ett antal åtgärder, under ledning av ett befäl, i vissa fall tillsammans med en stab eller flera befälsnivåer. Åtgärderna skapar en inneboende dynamik i insatser, och det är denna dynamik som benämns taktik. Taktik handlar om att beskriva dynamiken i processen och inte strukturen i processen. Initieringen, koordinering och utförandet av åtgärder, kombinerade till en insats, är de grundläggande elementen i taktiken. Taktiska mönster definieras som kombinationer av åtgärder, varierade i tiden och rummet. Genom experiment drogs slutsatser om vissa grundläggande taktiska principer. För att insatsen ska vara effektiv måste det dessutom finnas ett övergripande mål med insatsen, där kontroll är ett centralt begrepp. Kontroll är det övergripande målet för insatser. Det är endast genom kontroll som händelseutvecklingen på en skadeplats kan styras i avsedd riktning, och det är genom initiering, utförande och koordinering av åtgärder som kontroll erhålls och bibehålls. Genom detta resonemang presenteras ett synsätt på räddningsinsatser som kan representeras med följden: åtgärder - (taktiska mönster) - insats - kontroll. I detta perspektiv kan åtgärder betraktas som de minsta delarna. Insatsen är helheten, bestående av åtgärder arrangerade i taktiska mönster. Taktiken är "limmet" som håller samman delarna till en helhet (åtgärderna i en insats). Kontroll är det övergripande målet med insatser, det som insatspersonalen (representerat av ett eller flera befäl) avser att åstadkomma. Följaktligen kan ledning betraktas som ett verktyg för att hantera insatsen. Det finns således ett tydligt samband mellan åtgärder, insats, taktik, kontroll och ledning. Den inneboende dynamiken i räddningsinsatser kan vara mycket komplex, även för insatser som är begränsade i tiden och rummet. För att bygga upp ytterligare kunskaper kring insatsers dynamik, är det önskvärt att utveckla matematiska modeller för räddningsinsatser. Sådana modeller bör baseras på analyser av data från experiment, till motsats från fysikalisk modellering, och basen för ett sådant modellarbete presenteras. Syftet med ett sådant modellarbete är bland annat att undersöka olika taktiska mönster, att utveckla verktyg för planeringen av räddningsinsatser genomförande samt att utveckla simulatorer för utbildning och övning. Dessutom är kunskaper om insatsers dynamik tillsammans med ett stringent synsätt på räddningsinsatser och modeller av insatser nödvändiga för att kunna analysera och utvärdera genomförda räddningsinsatser. Resultaten i avhandlingen är viktiga för fortsatt arbete. Genom det presenterade synsättet på åtgärder, taktiska mönster, insatser och kontroll, bör det vara möjligt att ytterligare utveckla kunskaper kring räddningsinsatser. Förslag till fortsatt arbete omfattar att undersöka effekten av olika åtgärder som används vid räddningsinsatser samt att undersöka effekten av olika taktiska mönster. Fortsatta experiment samt fortsatt utveckling av den teoretiska basen kring räddningsinsatser är viktigt i detta arbete. Baserat på analyser av data från såväl genomförda experiment som ytterligare experiment bör ansträngningar läggas på att utveckla modeller över räddningsinsatser. Fortsatt arbete bör omfatta, förutom bränder med olika förutsättningar, även olyckor i transportsystem och kemikalieolyckor. Baserat på avhandlingens slutsatser bör också fortsatta ansträngningar göras för att finna metoder och modeller för hur byggnadstekniskt brandskydd kan användas som resurser i samband med räddningsinsatser. Dessutom bör ett övergripande system, omfattande taktik, ledning och ledarskap, skapas för svensk räddningstjänst.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)