Konstitutionellt rättighetsskydd. Svensk rätt i ett komparativt perspektiv

Detta är en avhandling från Fritzes

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Detta är en av de få större statsrättsliga studierna i Sverige på senare år. Vad som analyseras i boken är inte rättsläget beträffande någon enskild rättighet utan de skyddsmekanismer för de medborgerliga rättigheterna som finns i ett antal västliga rättssystem. Förutom Sverige behandlas Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Frankrike, Storbrittanien och USA. Särskilda kapitel ägnas vidare åt EG-rätten och Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna. För Sveriges del ligger tyngdpunkten i framställningen på lagstiftarens möjligheter att begränsa rättigheterna i 2 kap Regeringsformen, lagrådets verksamhet samt domstolarnas lagprövningsrätt. Frågor som huruvida lagrådet bör ges en vetorätt mot grundlagstridiga lagförslag eller om Europakonventionens införlivande i svensk rätt kommer att ändra förutsättningarna för domstolarnas lagprövning behandlas ingående. I ett särskilt de lege feranda-avsnitt diskuteras, mot bakgrund av det utländska materialet, möjligheterna att tillämpa rättighetsteorier som använts i t.ex. rysk och amerikansk rätt också i Sverige. Boken innehåller också principiella resonemang kring vad förekomsten av ett starkt rättighetsskydd innebär för den moderna demokratin. Är ett effektivt rättighetsskydd ett sunt inslag i en väl fungerande demokrati eller tvärtom en odemokratisk begränsning av folksuveräniteten och lagstiftarens handlingsfrihet? Hur starkt kan skyddet för medborgarnas rättigheter tillåtas bli? Vad händer om folksuveräniteten tillåts härska oinskränkt som konstitutionellt ideal?

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.