Barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö : Utmaningar i ett förebyggande perspektiv

Sammanfattning: BaksidestextBarnmisshandel är ett omfattande folkhälsoproblem med långsiktiga negativa konsekvenser för den enskilda individen och för samhället i stort. Förebyggande insatser kan vara livsavgörande för de utsatta barnen. Denna avhandlings övergripande syfte var att öka kunskapen om barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö samt att identifiera utmaningar i ett förebyggande perspektiv. Två områden har studerats:(1) Våld mot barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning(2) Förskolan som upptäckande och stödjande arenaGemensamt för inriktningarna är att barn med långvarig sjukdom/funktionsnedsättning och barn i förskoleåldern utgör särskilt sårbara grupper, som löper ökad risk att fara illa i sin hemmiljö. De har också unik kontakt med professionella med möjlighet att upptäcka och agera vid oro.Avhandlingen bygger på fyra delstudier; en nationell kartläggning riktad till skolelever, en intervjustudie med föräldrar samt två förskolestudier. Resultaten från studierna diskuteras utifrån identifierade utmaningar i ett förebyggande perspektiv. Utmaningarna inkluderar emotionella hinder samt behov av ett mer nyanserat och proaktivt förhållningssätt för att kunna utveckla tidiga insatser till barn och föräldrar.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)