Den ensamme : En motivstudie i det moderna genombrottets litteratur. Avec un resumé en français

Detta är en avhandling från Stockholm : Natur och kultur

Sammanfattning: Avhandlingen tar sikte på ensamhetsmotivet i dansk, norsk och svensk diktning under perioden 1870-1890 ("det moderna genombrottet"). Förf. driver tesen att under periodens början den nordiska romankonsten utmärks av en romantisk uppvärdering av "den store ensamme". Under en mellanperiod och under inflytandet av fransk naturalism (Zola m fl) blir ensamheten tvärtom en anomali och svaghet, i stället uppvärderas gemenskapen. Under skedets sista fas slår pendeln tillbaka och det ensamma geniet (Nietzsche) kommer åter till heders.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.