Sequence evolution in a chromosomal region of Arabidopsis thaliana

Detta är en avhandling från Jenny Hagenblad, Genetics, Sölvegatan 29, 22362 Lund, Sweden

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Den genetiska variation som finns i en population är inte slumpmässigt fördelad mellan olika delar av genomet. I stället beror den på populationens historia och faktorer som selektion och populationsstruktur. Det har visat sig hos människa att samband som finns mellan sjukdomsalleler och andra genetiska markörer kan användas för att hitta gener. I många organismer finns dessa samband, kallade kopplingsojämvikter, endast över korta bitar av genomet och kan därför inte användas i karteringssyfte. I delvis självbefruktande organismer kan man dock förvänta sig kopplingsojämvikt över större områden eftersom självbefruktare till största delen är homozygoter, något som bevarar kopplingsojämvikt. Jag har studerat den i huvudsak självbefruktande växten Arabidopsis thaliana och visat att mängden kopplingsojämvikt i området kring blomningstidsgenen FRI är lämplig för s.k. kopplingsojämviktskartering. Jag visar också på de problem som kan uppstå när en egenskap påverkas av flera alleler med likartad effekt i samma gen, samt diskuterar hur geografi och historia har påverkat området kring FRI.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.