Environmental Implications of Product Servicising. - The Case of Outsourced Computing Utilities

Detta är en avhandling från International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Hela livscykeln för en elektronikvara är förknippad med miljöpåverkan. I jämförelse med många andra varor är tillverkningen av elektronik och i synnerhet halvledarkomponenter mycket resurskrävande. Elektroniken ger också upphov till ett antal mycket giftiga utsläpp och avfallsströmmar, såväl från själva tillverkningen som från de uttjänta varorna. Elektronikindustrin har varit framgångsrik när det gäller att minska miljöpåverkan per tillverkad vara genom olika förebyggande åtgärder, resurseffektivisering och en minskning av användningen av miljöfarliga material. Dessa teknikförbättringar har dock inte kunnat förhindra att den totala miljöpåverkan från elektronikvarorna stiger eftersom den totala konsumtionen ökar och eftersom varorna allt snabbare blir omoderna och byts ut. Den här beskrivna forskningen tar sin utgångspunkt i att det kommer att vara otillräckligt med enbart teknikförbättringar när det gäller att minska den totala miljöpåverkan. Det behövs därutöver att konsumtionsformerna och den totala konsumtionsnivån förändras. En dematerialisering som bygger på att varornas funktioner är det som säljs (funktionsförsäljning) och att dessa funktioner kan erbjudas på nya mindre miljökrävande sätt är en effektiv strategi i det här sammanhanget. På det sättet kan nya konsumtionsformer skapas utan att tillverkarnas eller användarnas intressen behöver åsidosättas. Avhandlingen undersöker vilka miljöförbättringar som kan uppnås med strategier som bygger på funktionsförsäljning. Detta görs genom att närmare studera effekterna om traditionella datorsystem, som bygger på att var och en har sin egen dator, byts ut mot system där datorservicen tillhandahålls genom mindre avancerade datorer eller terminaler som kopplas till en centraldator. Sådana system har idag blivit tillgängliga i allt högre grad genom tillgången till förbättrade kommunikationer i form av snabba modem och bredband. Det som studeras i mer detalj är så kallade Application Service Provider (ASP) lösningar, som nu erbjuds kommersiellt och som används av ett växande antal företag och organisationer. I avhandlingen jämförs traditionella decentraliserade system och dessa mer centraliserade serverbaserade system, där beräkningskapaciteten i servern delas mellan ett flertal användare. I en övergripande jämförande analys identifieras de faktorer som bestämmer i vilken grad nya lösningar kommer att spridas till yrkesmässiga såväl som privata kunder och vilken potential det finns för miljöförbättringar. Avhandlingen behandlar också en rad metodproblem som försvårar en bedömning av miljöeffekterna från elektronikvaror och ger rekommendationer om hur dessa problem kan behandlas.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.