Klassrummets moraliska ordning : iscensättningen av lärare och elever som subjekt för ansvarsdiskursen i klassrummet

Detta är en avhandling från Lars Göran Permer, Karin Permer, Inst för beteendevetenskap, Högskolan, Kristianstad

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen är att belysa hur det går till när lärare och elever görs till moraliska och etiska individer i klassrummet. Vi vill visa detta utifrån begreppet ansvar. Vi har observe-rat lektioner och intervjuat lärare och elever för att få reda på hur man talar om ansvar och hur man går tillväga för att skapa ansvariga individer. Vi har också studerat offentliga utredningar för att få svar på vilken inställning till ansvar som förs fram i sådana texter. Studien har ge-nomförts i sex svenska skolor (skolår 5-11), där lektioner spelats in med videokameror. Lärare talar om ordningsaspekter, sociala aspekter och självaspekter när de talar om ansvar. Enligt eleverna är ansvarstagande beroende av om man förstår innehållet i verksamheten, om man är intresserad eller om man tycker det är roligt. Utifrån videobanden har pågående maktrelatio-ner analyserats där åtta olika makttekniker kunde beskrivas. Lärare konfronterades med sin egen klassrumspraktik genom att de fick se episoder från inspelat material. Dessa episoder kommenteras ofta utifrån psykologiska eller statistiska utgångspunkter. Våra resultat pekar på tre olika vägar för att skapa ansvar. En väg koncentrerar sig på att forma det yttre beteendet hos andra, en annan utgår ifrån att ansvar finns naturligt hos människan och en tredje betonar att individen själv skapar sig till en ansvarig person. Den första vägen fanns det antydningar om i dokument från 1970-talet men den andra vägen dominerade dessa dokument. Den tredje vägen syns tydligast i dokument från 1990-talet.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.