Essays on Panel Cointegration

Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Denna avhandling utvecklar nya tekniker för analys av kointegrationssamband i paneldata. Det första kapitlet är en introduktion medan de resterande sex innehåller avhandlingens huvudsakliga bidrag. Det andra kapitlet behandlar estimering av kointegrationssamband när regressorerna är endogena, vilket medför att minsta kvadratmetoden inte längre är väntevärdesriktig om den inte betingas på tidsförskjutna värden av differensen av regressorerna. Problemet är hur antalet tidsförskjutna värden ska väljas. Det andra kapitlet belyser denna frågeställning genom att utvärdera egenskaperna hos flera informationskriterier, vilka möjliggör ett databeroende val. Simuleringsresultaten visar att kriteriet med bäst egenskaper även leder till den bästa estimatorn. Trots att kointegration vanligtvis betraktas som det mest naturliga valet av nollhypotes är de flesta existerande test i paneldata baserade på nollhypotesen om ingen kointegration. Det tredje kapitlet utvecklar därför ett nytt test med kointegration som nollhypotes. Testets asymptotiska egenskaper härleds och verifieras i små stickprov via simuleringsmetoder. Den praktiska implementeringen av testet illustreras genom en applikation till internationella forsknings- och utvecklingseffekter. Benägenheten att påverkas av strukturella skift är stark hos samband som sträcker sig över långa tidsperioder. Trots detta finns det för närvarande inget test som är generellt nog för att tillåta sådana skift. Det fjärde kapitlet tar ett steg i denna generella riktning genom att utveckla ett test som tillåter flera skift i kointegrationssambandet. Testets asymptotiska fördelning härleds och kritiska värden tillhandahålls, vilka möjliggör goda testegenskaper även i mycket små stickprov. Simuleringsresultat och en applikation till Feldstein-Horioka-problemet tillhandahålls också. Empiriska resultat tyder på att Fisher-hypotesen måste förkastas, vilket inte är förenligt med många teoretiska modeller. Det femte kapitlet argumenterar för att dessa resultat kan förklaras av den låga styrkan hos konventionella tidsserietest och att paneldata kan generera test med bättre styrka. I detta syfte utvecklas två kointegrationstest för paneldata, vilka tillåter tvärsnittskorrelation och har högre styrka än existerande test. De empiriska resultaten visar att Fisher-hypotesen inte kan förkastas baserat på dessa test. I det sjätte kapitlet utvecklas fyra test baserade på felkorrigering, vilka testar nollhypotesen om ingen kointegration. Dessa test är mindre restriktiva än existerande test och är därför mer tillämpbara, vilket även innebär att de även förväntas ha högre styrka. Detta illustreras via simuleringar. I den empiriska applikationen frambringas bevis för att hälsovårdsutgifter och BNP är kointegrerade. Det sjunde kapitlet utvecklar två test för kointegration i paneldata, vilka tillåter väldigt generella former av autokorrelation och som inte kräver någon form av justering. Detta gör dessa test väldigt enkla jämfört med existerande test som inte har denna egenskap. Testens asymptotiska fördelningar härleds och simuleringsresultat tillhandahålls, vilka visar att testen har goda egenskaper jämfört med andra populära test.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)