Gods, kvinnor och stickning : tidigindustriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750–1870

Detta är en avhandling från Historiska Media/Nordic Academic Press

Sammanfattning: Syftet med denna avhandling är att studera den sydhalländska stickningsindustrins framväxt, utveckling och organisation under tidigmodern tid. Denna protoindustriella verksamhet bedrevs i godsbygd i huvudsak på förlagsbasis. Tidigt spelade Wallens gods i Våxtorps socken en aktiv roll i verksamheten. Under 1700-talets senare hälft organiserades stickningsindustrin av förläggare från staden Laholm, medan under 1800-talet övertogs verksamheten alltmer av förläggare på landsbygden. Vilken omfattning fick stickningsindustrin? Hur såg dess kommersiella nätverk ut? Hur var den organiserad och hur förändrades organisationen över tid? Hur värderades kvinnornas arbete? Vem efterfrågade de stickade varorna? Hur distribuerades varorna? Det är några av de frågor som avhandlingen försöker besvara. Under 1700-talets senare hälft var stickningsindustrins framgångar direkt kopplat till statsmaktens behov av soldatstrumpor till militären i samband med krigs- och orostider. Under 1800-talet gick tillverkningen av stickade yllevaror däremot i huvudsak till den civila marknaden. Den teoretiska utgångspunkten har varit de teorier om protoindustrialisering som har utvecklats av Mendels m.fl., men även de revideringar av element i teorin som senare forskare genomfört.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.