I historiekanons skugga : : historieämne och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle

Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola, Lunds universitet

Sammanfattning: Sverige har i olika sammanhang beskrivits som ett mångkulturellt land. I avhandlingen I historiekanons skugga: Historieämnet och identifikationsformering i 2000-talets mångkulturella samhälle analyseras vilka effekter framväxten av det så kallade mångkulturella samhället har haft på historieämnet. Avhandlingens övergripande syfte är att skildra relationen mellan ungdomars etniska identifikationer och deras syn på historieämnet och därigenom bidra till en problematisering av historieämnet i ett så kallat mångkulturellt samhälle. Utan insikter om dessa frågor är det svårt att diskutera ämnets legitimitet i skolan samt de historiedidaktiska valen i 2000-talets så kallade mångkulturella samhälle. Studien bygger på intervjuer med gymnasieelever, gymnasielärare och historieläroboksförfattare samt en analys av samhällskunskaps- och historieläroböcker. Som ett led i analysen besvaras följande frågor: Hur beskriver elever, lärare och läroboksförfattare historieämnets syfte i skolan? Hur skildras emigrationen från Sverige under andra hälften av 1800-talet och de första decennierna av 1900-talet samt efterkrigstidens immigration till Sverige i ett urval av samhällskunskaps- och historieläroböcker publicerade mellan 1962 och 2007? Vilka diskursiva skillnader kan man observera i beskrivningarna av dessa två migrationer går det att observera? Hur tolkar eleverna sina (etniska) identifikationer och hur påverkar dessa deras syn på historieämnet? Hur ser unga människor, lärare och läroboksförfattare på en eventuell implementering av vissa mångkulturalistiska undervisningsmodeller i svensk historieundervisning?

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)