Tätmjölk, tätgräs, surmjölk och skyr : en datorstödd ordgeografisk studie över nordiska ord rörande äldre tiders mjölkhushållning

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Författare: Inger Larsson; Stockholms Universitet.; [1988]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)