Upper Extremity Musculoskeletal Disorders In Female Machine milkers - An Epidemiological, Clinical and Ergonomic Study

Detta är en avhandling från RPT, Box 88, 230 53 Alnarp, Sweden

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Inom svensk mjölkproduktion förekommer en hög frekvens av belastningsbesvär. Vid jämförelser mellan manliga och kvinnliga mjölkare har det visat sig vara stora skillnader avseende besvärsförekomst. Kvinnorna har rapporterat högre frekvens av problem i nästan alla kroppsdelar jämfört med männen. Dessutom har andelen hand- och handledsbesvär visat sig vara anmärkningsvärd hög bland kvinnliga mjölkare. Kunskap om varför dessa skador uppträder i samband med mjölkningsarbete har hittills varit begränsad. Några jämförelser har ej heller gjorts mellan kvinnor sysselsatta inom lantbruk och andra kvinnogrupper som är exponerade för tungt fysiskt arbete. Avhandlingens syfte har därför varit att bestämma andelen besvär i övre extremiteterna hos kvinnor arbetande inom svensk mjölkproduktion. Målet har även varit att jämföra besvärsförekomsten mellan olika kvinnogrupper såväl inom som utanför lantbruksföretag. Avsikten har också varit att undersöka om det finns något samband mellan besvär och faktorer i den fysiska och den psykosociala miljön för att kunna identifiera eventuella riskfaktorer. Slutligen har syftet varit att studera vilken typ av skada som förekommer, skadans varaktighet, samt orsak till skadans uppkomst. Avhandlingens första del är en epidemiologisk tvärsnittsstudie omfattande 161 aktiva kvinnliga mjölkare, 108 kvinnor med annat arbete inom lantbruket, 63 f.d. mjölkerskor samt 166 undersköterskor. Resultaten visar att maskinmjölkning medför en ökad risk för symptom i form av värk, domningar och köldkänsla. Hos dessa mjölkerskor har symptomen inget samband med exponering för vibration. Vid uppföljning efter 12 månader kvarstår problemen hos flertalet av mjölkerskorna. En klinisk undersökning omfattande 80 slumpvis utvalda personer visar att symptom i handleder och händer föreligger hos 51. Fjorton av dessa har tecken på en skada på medianusnerven. I några enstaka fall förekommer även seninflammationer. En fördjupning av den kliniska analysen som sker i en studie (III) där 30 mjölkerskor med symptom från underarmar och/eller händer undersöks av handkirurg. Den tidigare misstanken på en nervskada bekräftas här. Den övervägande lokalisationen visar sig vara i armbågsnivå (pronatorsyndrom). Operation av åtta av dessa ger en signifikant förbättring avseende såväl symptom som muskelstyrka.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.