Hemförlossningar i Sverige 1992-2005. : Förlossningsutfall och kvinnors erfarenheter

Detta är en avhandling från Stockholm : Karolinska Institutet

Sammanfattning: Hemförlossningar i Sverige 1992-2005. Förlossningsutfall och kvinnors erfarenheter. Detta är den första nationella undersökningen av planerade hemförlossningar i Sverige. I studierna har vi avsett att studera kvinnor som fött eller planerat att föda barn hemma under perioden 1/1 1992 till och med 30/6 2005. Kvinnor som födde barn hemma skiljde sig från kvinnor som födde barn på sjukhus i vissa avseenden (Studie I). Data från det svenska medicinska födelseregistret för perioden 1992 till 2001, för 352 kvinnor som fött utanför sjukhus jämfördes med data från 1760 kvinnor som fött på sjukhus. Kvinnorna som fött utanför sjukhus födde fler barn, hade högre utbildningsnivå men en lägre sammanlagd familjeinkomst och de yrkesarbetade i mindre omfattning jämfört med kvinnor som födde barn på sjukhus. Kvinnorna som fött barn utanför sjukhus var oftare födda i ett annat europeiskt land än Sverige men mer sällan utanför Europa. Förekomsten av hemförlossningar i Sverige baserat på registerkod ”född utanför sjukhus” var 0.38 per tusen födslar. Genom barnmorskor som bistår hemförlossningar, annonsering och via en intresseförening för dem som vill föda hemma, identifierades 757 kvinnor med sammanlagt 1045 planerade hemförlossningar under perioden 1/1 1992 till 30/6 2005. Av de tillfrågade kvinnorna svarade 99 procent att de ville delta i studien. Data insamlades genom frågeformulär. Totalt 100 av de tillfrågade kvinnorna med sammanlagt 141 planerade hemförlossningar återfanns inte i det medicinska födelseregistret. Förekomsten av planerade hemförlossningar baserat på data för kvinnor som identifierats via hemförlossningsbarnmorskor och annonsering, var 0.95 per tusen födslar. Förekomsten av planerade hemförlossningar baserat på registerdata för dessa kvinnor var 0.85 per tusen födslar. Överföring till sjukhus under eller direkt efter förlossningen skedde vid 12.5 procent av de planerade hemförlossningarna (studie II). De vanligaste orsakerna till överföringen var långsam progress (46%) samt att barnmorskan inte kunde komma när förlossningen hade startat (14%). Var fjärde förstföderska avslutade sin planerade hemförlossning på sjukhus och den vanligaste orsaken för överföring bland förstföderskor var att en annan barnmorska än den kvinnan besökt för vård under graviditeten kom för att bistå förlossningen. Faktorer som påverkade överföring hos omföderskor var att tidigare ha genomgått kejsarsnitt och för både förstföderskor och omföderskor att graviditeten var överburen. Data från det svenska medicinska födelseregistret jämfördes för 897 förlossningar identifierade genom datainsamlingen till studie II och 11 341 sjukhusförlossningar (kontrollgrupp). Kriteriet för urval av kontrollgruppen var enkelbörd i graviditetsvecka 37 - 42 samt att förlossningen startat spontant. Kvinnor som planerat att föda hemma födde oftare spontant vaginalt och hade mer sällan allvarliga bristningar i underlivet efter förlossningen (studie III). Risker i samband med valet av förlossningsplats hade övervägts av tre fjärdedelar av kvinnorna (studie IV). Genom egen förberedelse, samtal främst med sin partner och hemförlossningsbarnmorskan, hanterade kvinnorna tankar om att de själva eller deras barn skulle kunna skadas eller dö vid förlossningen. Kvinnorna undvek att diskutera risker med personal inom den konventionella vården. Konklusioner: I Sverige, under åren 1992 – 2005, planerade omkring 100 kvinnor att föda barn i hemmet varje år. En fjärdedel av förstföderskorna avslutade sin planerade hemförlossning på sjukhus och den totala förekomsten av överföringar var 12,5 procent. Kvinnorna hade övervägt risker med en hemförlossning men undvek att diskutera dem med personal inom sjukvården. Den neonatala mortaliteten bland nyfödda vid planerad hemförlossning var 2,2 per tusen inom fyra veckor efter förlossningen jämfört med 0,6 per tusen i sjukhusgruppen. Kvinnor som planerade en hemförlossning hade oftare en spontan vaginal förlossning med färre allvarliga bristningar i underlivet efter förlossningen jämfört med kvinnor som födde på sjukhus.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)