Skatteanpassade transaktioner och skattebrott

Detta är en avhandling från Stockholm : Norstedt Juridik AB

Sammanfattning: Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka det straffbara och det straffria området med avseende på mer komplicerade skatteanpassade transaktioner och skattebrott. I det senare fallet ligger tonvikten på sådana skattebrott som begås inom ramen för juridiska personers verksamhet. Framför allt studeras sådana transaktioner som brukar anges ligga på gränsen mellan straffri skatteplanering och straffbara förfaranden, s.k. gråzonstransaktioner. I avhandlingen undersöks och analyseras de olika rättsliga och praktiska frågeställningar som transaktioner på gränsen till det tillåtna ger upphov till i rättstillämpningen. Studien omfattar huvudsakligen tre moment: frågan om huruvida oriktig uppgift föreligger eller ej, frågan om den rättsliga kvalificeringen av de skattskyldigas handlande och frågan om det allmännas möjlighet att reagera på och ingripa mot avsiktligt eller oavsiktligt oriktigt uppgiftslämnande.Ett delsyfte med forskningsprojektet är att identifiera och analysera för de båda ämnesområdena skatterätt och straffrätt gemensamma anknytningspunkter i syfte att undersöka om det i rättstillämpningen uppstår några särskilda tillämpningsproblem, då de båda disciplinerna möts vid bedömningen av huruvida oriktig uppgift föreligger.Enligt författaren går det knappast att fastställa en skiljelinje mellan rättsligt accepterade rättshandlingar och sådana som kan träffas av straffansvar enligt skattebrottslagen (1971:69). I praktiken måste i stället i rättstillämpningen i varje enskilt fall olika dispositioners rättsliga karaktär kvalificeras i syfte att inordna de vidtagna rättshandlingarna under det skatte- och straffrättsliga regelverket. Då emellertid rättstillämpningen vid skatte- och skattebrottmål uppvisar stora likheter och har många gemensamma anknytnings- och beröringspunkter, ifrågasätter författaren bl.a. om inte mål vars grund är det oriktiga uppgiftslämnandet bör handläggas i en och samma process vid ett och samma tillfälle.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.