Föreställd hedendom. Tidigmedeltida skandinaviska kyrkportar i forskning och historia

Detta är en avhandling från Nordic Academic Press

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen diskuterar tidigmedeltida skandinavisk konst, främst kyrkdörrar och portaler från Sverige och Norge. Kyrkans ingång är särskilt lämplig att studera dels eftersom den markerade en gräns för det heliga rummet, dels därför att den var en viktig mötesplats i lokalsamhällena. Genom kontextualiseringar och kritisk forskningshistorik skapas en delvis ny bild av detta källmaterial. Jag argumenterar för att portarnas ?förkristna? och ?folkliga? inslag har överdrivits i tidigare forskning. De ska inte förstås som utslag av förkristna kontinuiteter från vikingatiden, utan hör snarare samman med ett förnyat intresse för det förgångna från slutet av 1100-talet och in i 1200-talet. Inhemska traditioner med förkristna rötter syns främst i sockenkyrkorna, men kunde användas även i centralkyrkliga miljöer. Samma tendens fanns på kontinenten där texter och motiv från antiken kom till användning, men i Skandinavien finns exempel på att de inhemska motiven har ersatt dem från den klassiska antiken. Detta passade in i en ?protonationell? diskurs som har gjort avtryck i de skriftliga källorna, exemplifierat av Snorre och Saxo, och ska inte förstås som religiöst problematiskt. Ett flertal olika tolkningsmodeller diskuteras. Möjligen kunde det specifikt nordiska användas i riks- och kyrkopolitiska syften och i samband med övergången till sockenkyrkosystemet, där en större del av befolkningen än tidigare inlemmades i den kyrkliga organisationen. Sannolikt har både centrala och lokala aktörer varit aktiva i denna process, och det går inte att trovärdigt argumentera för att det varit fråga om någon enkelriktad propaganda. Avhandlingens viktigaste slutsats är att den här studerade konsten inte ska förstås som utslag av ett efterblivet och perifert Skandinavien under 1200-talet. Snarare var den resultatet av självmedvetna personer som med hjälp av litteratur och bildkonst skapade sin egen plats i det kristna Europa.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)