Förändringskompetens. En studie av anställdas upplevelser av lärande i samband med organisationsförändring

Detta är en avhandling från Institutionen för psykologi, Lunds universitet

Sammanfattning: Avhandlingen tog sin utgångspunkt i nödvändigheten att organisationer ständigt måste vara flexibla för att kunna bemästra krav på variation och oväntade händelser. En organisations förmåga att snabbt anpassa såväl antalet anställda som de anställdas arbetsinsats på ett smidigt sätt kan vara en förutsättning för flexibilitet. Förutom kapacitet till förändring är det viktigt att organisationer utvecklas genom förändring. Behovet av organisationsmässig flexibilitet ställer höga krav på indivdien. Organisationens krav måste balanseras med individens eget behov av personlig utveckling. Organisationens stävan efter flexibilitet sker inte sällan på bekostnad av den anställdes arbetsvillkor. Individen upplever positiv organisationsförändring när hon bedömer att en förändring tillför mer gott än ont för såväl organisationen som för henne själv. Den optimala förutsättningen för att individen skall uppleva positiv organisationsförändring är genom främjandet av engagemang och delaktighet i organisationen. Delaktighet skapar förståelse och tillit mellan individ och organisation och är relaterat till upprätthållandet av individens arbetsrelaterade psykiska hälsa. Med utgångspunkt i teorier om arbetsrelaterat lärande, antas individen aktivt reflektera över sina erfarenheter i samband med organisationsförändring vilket resulterar i förändringskompetens. Avhandlingens övergripande syfte var därför att studera omständigheter som kan predicera förändringskompetens. Ett annat syfte var att studera förändringskompetens i förhållande till förutsättningar för upprätthållandet av arbetsrelaterad psykisk hälsa i samband med organisationsförändring. Den empiriska kontexten var samgåendet mellan de båda Allmänna Försäkringskassorna i Skåne. Utifrån en longitudiell ansats studerades villkoren för utvecklandet av förändringskompetens och dess relation till förutsättningar för upprätthållandet av arbetsrelaterad psykisk hälsa över tid. En enkät besvarades vid tre tillfällen: före, under och efter samgåendet. För att tydliggöra hur individen utvecklar förändringskompetens, användes extremgrupper där individer med extremt höga respektive låga medelvärden på förändringskompetensvariabeln identifierades. Resultaten visade att förändringskompetensens utveckling kan prediceras av personliga förhållanden (exempelvis kön, utbildningsnivå, hierarkisk position) och förändringsrelaterade omständigheter (om individen upplevde sig vara redo för förändring, individens bedömning av tidigare förändringar och om individen hade funderingar på att sluta sitt arbete). När huvudeffenten för de båda extremgrupperna studerades över tid i relation till förutsättningar för arbetsrelaterad psykisk hälsa, upptäcktes samband mellan förändringskompetens och förutsättningar. Individer som rapporterar låga värden på Förändringskompetens rapporterar även en upplevelse av låg förekomst av förutsättningar i den psykosociala arbetsmiljön för arbetsrelaterad psykisk hälsa. Vice versa gäller för individer som rapporerar höga värden på variabeln Förändringskompetens. Resultaten diskuteras i förhållande till aspekter av organisationsstruktur, lärande, motstånd, psykologiskt kontrakt och ”resilience”.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)