Gammal är äldst. En studie av teknikens betydelse i äldre människors liv

Detta är en avhandling från Linköpings Universitet

Sammanfattning: Avhandlingen består av en etnografisk studie där äldre människors användning av teknik relateras till deras vardagliga kontext och till deras livslånga vana av tekniskanvändning och teknisk förändring. Två i vardagen välintegrerade teknologier - telefonen och televisionen - och två teknologier de fått i hög ålder - trygghetslarmet och handla hemma terminal - fokuseras. Resultatet visar att äldre människor använder teknik i hög utsträckning, att den är inordnad i dagliga rutiner,att de bedömer nyttan av ny teknik i förhållande till tidigare erfarenheter och att de blir mer pragmatiska jämfört med tidigare i livet. En slutsats är att teknikens nytta kan bedömas enbart i förhållande till sitt sammanhang och i sin egenskap av social artefakt. En annan slutsats är att äldre människors syn på teknik och vilken nytta de tillskriver den skiljer sig från den man finner hos dem som tillhandahåller och utvecklar teknik för deras räkning. Exempel i avhandlingen visar på missförstånd och fördomar.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.