Ännu icke godkänt. Lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen

Detta är en avhandling från Bengt Selghed, Kristianstad University, Department of Behavioural Sciences, 291 88 Kristianstad

Sammanfattning: Ett nytt betygssystem infördes i grundskolan i Sverige 1995. Det tidigare relativa eller normrelaterade systemet ersattes av ett kriterierelaterat, benämnt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet. Övergången till kriterierelaterade bedömningsprinciper ställer nya och andra krav på lärare. I denna studie undersöks lärares sätt att erfara betygssystemet och dess tillämpning i yrkesutövningen. Studien bygger på intervjuer med 30 behöriga lärare i ämnena engelska, matematik och svenska, verksamma vid 10 olika grundskolor i södra Sverige våren 2000. Resultaten visar att det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet, fem år efter införandet, fungerar otillfredsställande. Lärare tycks inte ha erbjudits tillräckliga möjligheter att skapa sig en förståelse av de antaganden och de principer systemet vilar på och de intentioner som statsmakten avser med betygssystemet. Övergången, från normrelaterade till kriterierelaterade bedömningsprinciper i kombination med en förändrad kunskapssyn, förefaller vara alltför komplicerad.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.