"Tekniken utan en lärare är ingenting" : En studie om användande av teknik i geometriundervisning

Sammanfattning: Målet med denna avhandling är att bidra med kunskap om hur digital teknik kan bidra till att utveckla matematikundervisning. I studien riktades intresset mot undervisning i tredimensionell geometri som skedde med stöd av interaktiva skrivtavlor. Syftet varatt studera hur läraren utnyttjar tekniken för att skapa matematiska situationer vilka kan möjliggöra lärande. Studien har en etnografisk inriktning där forskaren under fem veckor följdeen lärares teknikunderstödda undervisning i en klass i årskurs 9. Det empiriska materialet samlades in genom videounderstödd observation, intervju med läraren, fokusgruppsintervjuer med elever samt elevtester. Detta materialanalyserades med fokus på desätt på vilka läraren utnyttjar tekniken för att lyfta fram och arbetamed det matematiska innehållet. Resultatet visar att läraren utnyttjar flertalet strategier som tekniken erbjuder för att representera det matematiska innehållet och med teknikens hjälp växla mellan olika representationsformer, t.ex. genom att bearbeta, flytta och klona geometriska figurer. Läraren är överlag positiv till användande av teknik i matematikundervisningen, och de fördelar med tekniken som hon lyfter fram är att den hjälper och understödjerhenne utifrån de behov som uppstår i undervisningen och ger henne fler verktyg att belysa sådant som en del elever kan ha svårt att få syn på. Resultatet visar även att det fordras mycket arbete av läraren att sätta sig in i teknikens möjligheter och anpassa dessa till den egna undervisningen. Även eleverna är positiva till undervisning som sker med stöd av teknik då de menar att det hjälper dem att skapa sig en förståelse för tredimensionell geometri. Detta stärks av resultaten på det uppföljandetest som genomfördes efter arbetsområdet vilket visar att eleverna på ett påtagligt sätt utvecklat sin förståelse för geometriska begrepp.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)