Mellan människor och ting. En interaktionistisk analys av samlandet

Detta är en avhandling från Department of Sociology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Inom de flesta sociologiska forskningsperspektiv tillskrivs mellanmänsklig interaktion avgörande betydelse för att förstå olika aspekter av det sociala livet. I denna studie ligger emellertid fokus på den praktiska och erfarenhetsmässiga relationen mellan människor och ting ? en relation med stor betydelse för individers identitet och sociala liv. Detta är ett ofta bortglömt perspektiv inom sociologin. När sociologin behandlar ting framställs de oftast som antingen varor eller gåvor, som sådana ligger fokus på tingens symboliska betydelser eller som förmedlare i mellanmänsklig interaktion. Ting behöver dock inte enbart förstås som immateriell mening, eller som verktyg för mellanmänsklig interaktion, utan också som materiella ?samspelspartners? gentemot vilka individer agerar och koordinerar sina handlingar med. Som samspelspartners blir tingen socialt betydelsefulla för individers identitet och liv. Utifrån George Herbert Meads och Hans Joas teorier syftar denna studie till att vidareutveckla en neo-meadsk handlingsteori med fokus på det kreativa samspelet mellan människor och ting. Detta teoretiska arbete görs i anslutning till en analys av samlandet ? en praktik som genomsyras av olika stereotypa föreställningar om vad exempelvis en ?riktig? samlare eller ett ?riktigt? samlarföremål är. Undersökningen av och förståelsen för samlandet utgår dock inte ifrån samhällsförankrade föreställningar, utan istället präglas arbetet av en ambition att sträva ?bortom? dessa föreställningar. Med hjälp av ett fenomenologiskt förhållningssätt undersöks den gemensamma grunden för alla typer av samlaraktiviteter, en grund som här förstås som relationen mellan människor och ting. Denna relation föregår olika förförståelser om samlandet. Det empiriska materialet består av tolv intervjuer med samlare ? män och kvinnor; därtill populära skildringar av samlandet (Tv-program, tidskrifter, skönlitteratur, etc). Materialet ligger till grund för att utforska vardagliga förförståelsen för samlare och samlandet. Genom att integrera Meads begrepp ?lek? och ?spel? med Joas teori om ?kreativ handling? strävar denna studie till att berika och vidareutveckla en kreativ handlingsteori. ?Lek? och ?spel? behandlas i denna studie som två separata aspekter av mänsklig handling snarare än som två faser i barns ontogenetiska utveckling. Resultatet av denna teoretiska integrering blir en ?åldersneutral? kreativ handlingsteori, vilket betyder att individer, oavsett ålder, handlar gentemot andra (människor och ting) på lekfulla och spelmässiga sätt. Den kreativa handlingen blir spelmässig i takt med ökad erfarenhet av och identifikation med normativa regler och riktlinjer som genomsyrar olika specifika gruppmässiga aktiviteter. När samlandet analyseras ur detta perspektiv blir det tydligt att kvinnor och män i alla åldrar handlar både lekfullt och spelmässigt gentemot ting, men det är oftast män som blir erkända som ?riktiga? (spelmässiga) samlare. Genom att bygga vidare på Mead och Joas teorier, analyseras samlandet utifrån en interaktionistisk handlingsteori. Ambitionen härav består i att berika både den kreativa handlingsteorin och att nyansera och fördjupa förståelsen för samlandet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)