Creativity in the School Context

Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Det övergripande syftet med denna avhandling var att lyfta fram barns kreativitet och barnens egna perspektiv på kreativitet, som en kontrast till studier som undersöker begreppet ur ett vuxenperspektiv och utifrån en akademisk definition. Avhandlingen består av två kvasi-experimentella studier och en intervju studie. I Studie I undersöktes associationer mellan kreativitet och situationsspecifik stressreaktion (state anxiety) samt generell benägenhet till stressreaktion (trait anxiety), hos barn i åtta till tolvårsåldern, i fråga om hur dessa associationer påverkar barnens förmåga att utnyttja sin potential i fråga om kreativitet. Resultaten indikerar att ett prestationinriktat klimat som inkluderar kreativ problemlösning inte nödvändigtvis missgynnar barn med väl etablerad kreativ förmåga, men man bör vara uppmärksam på att barn, som har svårt att uttrycka sin kreativitet, kan behöva hjälp att utveckla sin denna, annars förlorar de på två fronter – både genom att uppleva en förhöjd stressreaktion i uppgifter som kräver divergent tänkande, och genom att inte kunna uttrycka sig kreativt på grund av ökad stress och oro. I Studie II undersöktes associationer mellan inre respektive yttre motivationskällor och kreativitet, hos barn i åtta till tolvårsåldern, samt effekter av en prestationsbaserad uppgift, på kreativitet hos barn i åtta till tolvårsåldern. Ett samband mellan inre motivationskällor och kreativitet befanns vara signifikant under tävlingsbetingelse men inte i kontrollgruppen, vilket kan ses som en möjlig indikation att tävlingsbetingelsen i sig uppmuntrade till att aktivt söka kreativa lösningar på den aktuella uppgiften. Studie III är en kvalitativ undersökning av mellanåldersbarns förståelse av kreativitets-begreppet. Resultaten indikerar att kreativitetsbegreppet, till största delen, innebär bildkonst och bildskapande för barnen i studien, oavsett kulturell tillhörighet. Vissa barn ansåg även att kreativitet betydde att man måste göra någonting bra/duktigt. Att barnen hade en relativt smal definition av begreppet betyder naturligtvis inte att de inte använder sina kreativa tillgångar, men det är viktigt att minnas, att när man specifikt ber barnen att vara kreativa i sitt arbete, så finns det en risk att man, i stället för att expandera deras uttrycksförmåga, begränsar den till att innefatta bildskapande arbete, och/eller en känsla av att det man åstadkommit måste förbättras.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)