Språkpraktiker i naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. En studie av läroprocesser bland elever med olika förstaspråk

Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

Sammanfattning: Avhandlingens huvudfråga är hur språket används i skolämnet naturkunskap i två mångkulturella gymnasieklassrum. Språket ses som vår viktigaste resurs för utveckling och lärande i olika skolämnen. Att elever får rikliga tillfällen att lära sig hantera ämnesrelevant språk blir enligt ett sådant synsätt avgörande för vilket språk de utvecklar och vad de lär sig. Språkutveckling ses som en gradvis utökning av en språklig repertoar av redskap och olika sätt att använda dem i olika sammanhang. Utifrån ett sådant synsätt blir det angeläget att studera olika läromiljöer och fundera över i vilken utsträckning de gynnar eller hindrar språkutvecklingen, istället för att enbart fokusera de studieresultat eleverna uppnår i olika ämnen, så som ofta sker, särskilt när det gäller elever med svenska som andraspråk.

Varje skolämne har sin repertoar av språkliga redskap, och dessa behöver elever lära sig använda på ett flexibelt sätt. Bland naturvetenskapens typiska språkredskap kan nämnas en uppsättning speciella begrepp, och hur man beskriver relationerna mellan dem på olika sätt, beskrivningar av företeelser i naturen och förklaring av processer i naturen. En professionell naturvetare rör sig fritt inom det naturvetenskapliga språkfältet, utan att egentligen reflektera över hur han eller hon gör. Syftet med skolans ämnesutbildning i naturkunskap är att eleverna ska ha kommit en bit på väg i sådan språklig rörlighet.

För att ta reda på hur språket används i detta skolämne, har material av olika slag samlats in: observationsanteckningar gjorda under lektioner i naturkunskap, inspelade elevsamtal när elever löser uppgifter i par och grupp, inspelade lärarledda klassrumssamtal, intervjuer, enkäter,betyg och omdömen, språkjournaler och språkdiagnoser. Materialet analyseras främst med olika lingvistiska redskap. I centrum för analyserna står elevsamtalen. Dessa analyseras avseende innehåll och elevers sätt att delta i samtalen. Olika mönster framträder. Innehållet i samtalen följer tre olika mönster som här benämns vattenspindlar, vadare och vävare, utifrån en mänsklig tolkning av dessa organismers sätt att bete sig. Innehållet i samtalen skiljer sig åt bl.a. vad beträffar vardagligt resp. naturkunskapligt språkbruk och innehållsdjup. Fem olika deltagarmönster utkristalliseras genom analyserna. Deltagarpositionerna rör sig från en lyssnarposition till en språkligt rörlig, självständig och kreativ position. Elevers sätt att skapa innehåll och delta i samtalen är inte statiskt utan beroende av olika aspekter i situationen. För att tolka olika elevers sätt att bete sig språkligt relateras resultaten av analyserna till de språkmönster som skapas under den lärarledda helklassundervisningen och de mönster för språkanvändning som framträder i läroboken. Dessutom relateras samtalen till styrdokumenten (Lpf 94 och kursplanen i Naturkunskap A) och till deltagarnas sociokulturella bakgrund.

Resultatet av undersökningen pekar på att elevers språkanvändning på ett komplext sätt hänger samman med olika kontextuella aspekter. En slutsats är att elever med svenska som andraspråk inte kan betraktas som en enhetlig grupp, utan att deras språkliga beteenden skiljer sig åt på ett likartat sätt som elevers med svenska som förstaspråk. Elevernas socioekonomiska bakgrund är en särskiljande aspekt, som bl.a. pekar på elevers olika möjligheter till varierad språkanvändning utanför skolan. Det är en aspekt viktig att framhålla då den riktar ljuset på vikten av utformningen av skolans läromiljöer. En läromiljö som särskilt gynnar andraspråkselevers språkanvändning och härigenom deras utveckling av ämnesspråk präglas av tydlig struktur, tydliga instruktioner, explicit undervisning om ämnesspråkliga drag, språklig anpassning och möjligheter till varierat språkbruk. För att utveckla ämnesspråk behöver eleverna använda ämnesrelevant språk både muntligt och skriftligt. De behöver både tala, läsa, skriva och lyssna men också uttrycka sig genom bilder, tabeller, diagram etc., speciellt i naturvetenskapliga ämnen. För elever med svenska som andraspråk är det också önsvärt att de erbjuds många tillfällen att arbeta tillsammans med elever med svenska som förstaspråk, gärna i par eller mindre grupper.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)