Styrelseledamöters mandat - ansats till en teori om styrelsearbete i börsnoterade företag

Detta är en avhandling från Department of Business Administration, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Sedan 1970-talet har intresset för den svenska aktiemarknaden ökat. Utländska och svenska institutionella investerare är exempel på aktörer som spelar en alltmer betydelsefull roll på aktiemarknaden. Generellt sett har en tidigare relativt trögrörlig aktiemarknad ersatts av en livlig marknad för ägande i svenska börsföretag. Förändringarna har betydelse för hur aktieägarna utövar styrning och kontroll av företaget. Styrelsen intar här en central roll. Styrelsen fattar beslut och kontrollerar företagsledningen kollektivt. Emellertid är styrelsen sammansatt av ledamöter med specifika kompetenser och relationer till företagets aktieägare. Det medför att styrelseledamöterna inom styrelsens ram har individuella föreställningar som styr hur de agerar. Avhandlingen bygger på två fallstudier av styrelser i börsnoterade företag med koncentrerat ägande. Avhandlingen beskriver hur styrelseledamöters uppfattningar om sina mandat formas och hur mandatuppfattningarna påverkar styrelsearbetet. Särskilt fokuseras betydelsen av ägares intentioner och representation av olika ägare i styrelser. Direkt ägarrepresentation i styrelser är vanligt förekommande i svenska börsföretag, men hur direkt ägarrepresentation påverkar styrelsearbetet har i princip bortsetts från i tidigare internationell forskning.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.