Polariseringens politik - studier av nation och kön

Sammanfattning: 1901-03 ledde Otto Nordenskjöld den Svenska sydpolsexpeditionen till Antarktis. Expeditionen var namnet till trots ett privat projekt som bedrev forskning och fångstverksamhet. Efter en skeppsförlisning blev expeditionen år 1903 räddad av en argentinsk undsättningsexpedition. Samtidigt stävade en räddningsexpedition söderut, den första statsunderstödda svenska expeditionen någonsin till Antarktis. Ingen av expeditionerna erhöll något större utrymme i det kollektiva minnet om 1900-talets svenska polarfarare.De två expeditionerna studeras som arenor för samtidiga konstruktioner av nations- och könstillhörighet under det tidiga 1900-talet. Polarforskningen framhålls som ett viktigt fält för ansträngningarna att lägga fast både svenskhet och manlighet i en tid av stora samhällsförändringar.Denna avhandling i statsvetenskap syftar till att iscensätta ett möte mellan den politologiska och den kulturhistoriskt inspirerade nationalismforskningen samt 1990-talets genusforskning med hjälp av begreppet intersektionalitet.Lisbeth Lewander är verksam som lärare och forskare vid avdelningen för statsvetenskap, Karlstads universitet och institutionen för genusvetenskap, Göteborgs universitet

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.