Aspects on intra-arterial thrombolysis for lower limb ischemia

Detta är en avhandling från Health economics and its measures in rheumatoid arthritis

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Enbart i Sverige drabbas tusentals personer årligen, kvinnor som män, av plötsligt cirkulationsbortfall (akut ischemi) i ett ben till följd av blodpropp i en artär. Tillståndet är akut och innebär ett direkt hot mot såväl liv som lem. Personer som drabbas är ofta äldre, och de har ofta många andra sjukdomar med sig i bagaget. För att rädda benet, och patienten, krävs att blodproppen avlägsnas så att cirkulationen ut i benet återställs. Det finns flera behandlingsmetoder att välja mellan, varav lokal blodproppslösande behandling (intraarteriell trombolys) är en. Metoden anses skonsam och innebär minimalt obehag då endast ett litet ingrepp är nödvändigt, varför den utförs i lokalbedövning. Då patienten inte behöver vara sövd, kan även skörare individer komma i fråga för behandling jämfört med vid öppen kirurgi. I likhet med annan behandling är inte heller lokal blodproppslösande behandling helt riskfri, och hjärnblödning är en fruktad komplikation som kan uppkomma. Trombolys kräver dessutom goda övervakningsmöjligheter (inte sällan vid intensivvårdsavdelning) och är behäftad med en del kostnader. Syftet med studierna var att kartlägga både amputationsfri överlevnad, såväl lång- som kortsiktigt, och frekvensen blödningskomplikationer bland patienter som erhållit lokal blodproppslösande behandling vid cirkulationsbortfall i benen. Vi ville också hitta eventuella faktorer förknippade med såväl amputation och/eller död som blödning. Studien bygger på journalgenomgång av samtliga patienter som drabbats av artärblodpropp i ett ben och som därför erhållit lokal blodproppslösande behandling någon gång mellan 2001 och 2005 (delarbete I och III) eller 2010 (delarbete II och IV). Samtliga hade behandlats vid Kliniken för kärlsjukdomar, Skånes universitetssjukhus Malmö (SUS Malmö). I delarbete IV ingick, utöver patienterna från delarbete II, också motsvarande patienter som behandlats i Uppsala mellan 2001 och 2012. Totalt utfördes 749 blodproppslösande behandlingar på 644 patienter mellan åren 2001 och 2010 (Malmö) eller 2012 (Uppsala). Patienterna var i genomsnitt 73 år, och 47 % var kvinnor. Majoriteten av patienterna hade högt blodtryck och var rökare. Lyckad blodproppslösande behandling erhölls i 81 och 80 % av fallen i Malmö respektive Uppsala. Andelen amputerade 30 dagar efter behandlingen uppgick till 13 % i såväl Malmö som Uppsala. I studie II var den amputationsfria överlevnaden 73 % ett år efter behandlingen, och efter nästan fyra års uppföljning var den 54 %. Faktorer som var och en för sig har visats öka risken för amputation var hur väl blodproppen löstes upp, rörelseinskränkning i det drabbade benet, förekomst av fotsår och sjukdomstillstånd med nedsatt blodförsörjning till hjärtat. Likaså var sjukdomstillstånd med nedsatt blodförsörjning till hjärtat och nedsatt njurfunktion faktorer som visade sig ha betydelse för död. Enskilda faktorer som var förknippade med sämre prognos gällande långsiktig amputationsfri överlevnad, var fotsår, rörelseinskränkning i det drabbade benet, nedsatt njurfunktion och blodbrist (anemi). Svårare blödningskomplikationer inträffade i 14 % av fallen, av vilka 43 (6 %) var av sådan allvarlighetsgrad att behandlingen var tvungen att avbrytas i förtid. Tre patienter (0,4 %) drabbades av hjärnblödning med dödlig utgång. Lokal blodproppslösande behandling är en effektiv och säker behandlingsmetod som lämpar sig väl för behandling av artärblodpropp i benen, även hos sköra patienter. Avhandlingen har påvisat flera faktorer som var och en för sig tycks förknippade med amputation och/eller dödlighet samt blödning efter sådan behandling. Denna kunskap kan vara värdefull för alla läkare som behandlar patienter med cirkulationsbortfall i benen, eftersom förekomst av riskfaktorer kan hjälpa läkaren att välja rätt behandling till rätt patient.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)