Detecting Deletions by Analysis of Genetic Markers in Pedigrees

Detta är en avhandling från Department of Cell and Organism Biology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish En deletion innebär att det fattas en bit DNA i en kromosom. Deletioner kan variera i storlek från enstaka baspar till en stor del av en kromosom. Deletioner kan orsaka sjukdomar, men det finns också exempel på deletioner som inte ger någon påvisbar effekt på individen. Genom att analysera genetiska markörer i familjer kan man hitta mönster som kan förklaras av deletioner. En genetisk markör är en bit DNA där det finns variation mellan individer som man har utvecklat en metod för att observera. Med de flesta metoder som man använder för att studera genetiska markörer så går det inte att skilja på en individ som vid en genetisk markör är heterozygot (har två olika alleler) för en deletion och en annan allel från en individ som är homozygot (har två likadana alleler) för den andra allelen. Om ett barn har ärvt en deletion från sin ena förälder och föräldern och barnet har olika alleler på kromosomen som inte har en deletion så kommer det att se ut som om barnet och föräldern är homozygota för olika alleler. Detta är inte möjligt med normal nedärvning och kan därför användas som bevis för att det finns en deletion. Jag har gjort teoretiska studier där jag har beräknat sannolikheten för att hitta en deletion i familjer av olika storlekar. Jag har också hittat deletioner genom att analysera verkliga data för genetiska markörer i familjer med Protein S-brist och von Willebrands sjukdom. I den första artikeln såg vi att det kunde finnas deletioner i PROS1-genen i familjer med Protein S-brist som är en koagulationssjukdom med dominant nedärvning. Den andra artikeln visar hur sannolikheten att hitta en deletion som orsakar en sjukdom med dominant nedärvning kan beräknas. Sannolikheten att hitta en deletion med hjälp av genetiska markörer visade sig vara hög i familjer av den storlek som undersöktes i den första artikeln. I den tredje artikeln hittades deletioner i tre av åtta familjer med Protein S-brist. I den fjärde artikeln jämfördes sannolikheterna att hitta en neutral deletion för olika sorters familjer. Där visade det sig att om man har ett bestämt antal individer är det effektivare att analysera fler barn i en familj än att analysera far- eller morföräldrar.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.