Studies on Poverty in Mongolia

Detta är en avhandling från Department of Economics, Lund Universtiy

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Den här avhandlingen studerar olika aspekter av fattigdom i Mongoliet, bland annat skattningar av dess storlek, effekter av fördelning och tillväxt förändringar samt olika policy besluts inverkan. Kapitel två analyserar förhållandet mellan fattigdom, tillväxt och ojämlikhet i Mongoliet. Analysen visar att sannolikheten att ett hushåll är fattigt beror på dess utbildning, sysselsättning, tillgång till finansiella marknader och det geografiska läget. Det finns dock ingen signifikant skillnad mellan stad och landsbygd. Dessutom visar analysen att ökad ojämlikhet var en betydligt viktigare faktor än ökade inkomster bakom fattigdomsökningen mellan 1998 och 2002. Till sist visar simuleringar att tillväxt i service- och jordbrukssektorn kan reducera fattigdomen mer än tillväxt i industrisektorn. Kapitel tre studerar hur utsatta de Mongoliska hushållen är för fattigdom, både permanent och tillfällig fattigdom. Resultaten visar att sannolikheten att bli fattig är lika stor som mängden fattiga vilket implicerar att det finns ingen signifikant risk att fattigdomen skulle öka under den närmaste tiden. Hushåll på landsbygden löper högre risk att bli fattiga och är mer utsatta för permanent fattigdom än hushåll i urbana områden. Hushåll i städerna är i större utsträckning utsatta för tillfällig fattigdom. Fattigdom i Mongoliet är övervägande permanent fattigdom varför fattigdomsminskande åtgärder skulle ha en större effekt än förebyggande åtgärder på den totala fattigdomen. Kapitel fyra analyserar effekterna på landsbygdsfattigdom av en liberalisering av kashmir handeln i termer av transaktionskostnader. Studien visar att om en liberalisering hade genomförts skulle fattigdomen minska och om kashmir producenterna hade blivit mer aktiva på marknaden kunde den minska ytterligare. Dessutom visar resultaten att de variabla transaktionskostnaderna påverkar hushållens försäljningsbeslut av kashmir, medan de fasta transaktionskostnaderna förklarar till viss del deras försäljning av livsmedel. Det finns dock inget signifikant samband mellan fasta transaktionskostnaderna och hushållens försäljning av andra varor än livsmedel. Till sista visar resultaten att de variabla transaktionskostnaderna påverkar de fattiga hushållens försäljningsbeslut men inte övriga producenters beslut.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.