Svenskläraren som vision och konstruktion

Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

Sammanfattning: Avhandlingens övergripande syftet är att analysera de svensklärarkonstruktioner som kan urskiljas i utbildnings- och kursplanerna för svensklärarutbildningar i den förnyade lärarutbildningen från 2001, med revideringar och förändringar så som de förelåg under 2009. Det empiriska materialet utgörs i första hand av utbildningsplaner samt kursplaner i svenska från lärarutbildningar vid tjugotvå svenska universitet och högskolor. Materialet insamlades under 2009 och inkluderar inriktningar svenska mot tidigare år samt svenska mot senare år och gymnasieskola. Till detta kommer intervjuer med lärarutbildare vid tre lärosäten. Den fördjupade studien inbegriper också en analys av utbildnings- och kursplanerna i svenska så som de såg ut efter lärarutbildningsreformen 2011. Sex svensklärarkonstruktioner har urskilts i det empiriska materialet. Dessa konstruktioner belyses, analyseras och diskuteras utifrån ett teoretiskt ramverk vars tyngdpunkt ligger på läroplansteori och läroplansforskning samt diskursanalys. Svensklärarkonstruktioner är uttryck för parallella, konkurrerande och samtida perspektiv inom det egna ämnet och försök att legitimera innehållet i svensklärarutbildningarna. Genom att röra sig på diskursarenan skapar sig lärosätets författare av utbildnings- och kursplaner frihet inom systemets ramar genom att utnyttja de kompetenser och kvaliteter som man har inom lärosätets svensklärarutbildning. Profileringen spelar också roll för lärarstudenterna som får hjälp att utveckla en svenskläraridentitet genom att de får någonting att förhålla sig till och både bättre överblick över svenskstudierna och hur dessa hänger samman med det framtida yrkeslivet. I förlängningen spelar det också roll för eleverna i grundskolan och gymnasieskolan, eftersom dessa då får svensklärare som tränats i metareflektion, som vet varför de gör det som de gör i skolans svenskundervisning och som därmed är bättre rustade att ställa rätt krav på eleverna, skapa förutsättningar för och tillhandahålla den undervisning som eleverna behöver för att nå de mål som kurs- och ämnesplaner anger för svenskämnet.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.