On the Value of Pictures in Verbal Cognition

Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Syftet med avhandlingen var att analysera värdet av bilder i ett antal kognitiva uppgifter som framförallt är av verbal natur. Avhandlingen omfattar tre studier, med vardera tre experiment. I den första studien visades automatiskt inflytande från bilder (ansiktsuttryck) på en affektiv bedömning av ord som positiva eller negativa. I den integrerade presentationen av ord och bilder blev bedömningen av ordet fördröjd av ett ansikte som visade motsatt affektiv valens. Resultaten stämmer överens med bearbetningsmodeller där bilder har privilegierad tillgång till sin innebörd, och där den här konceptuella representationen omfattar affektiv information. I den andra studien visades effekter av bilder (objekt) på senare igenkänning av textpresenterade objektnamn. Bilderna förbättrade igenkänning, men i samma utsträckning som förstorade ord i marginalen. Igenkänning av konkreta och abstrakta målord förbättrades i samma utsträckning av förstärkning med de förstorade orden. Eftersom konkreta ord mer sannolikt väcker mentala föreställningsbilder, drogs slutsatsen att bilder i den här uppgiften fungerade på samma sätt som verbal repetition. I den tredje studien undersöktes nyttan med bilder (illustrationer) för förståelse och behållning av vetenskapligt material. En jämförelse gjordes mellan två längder på instuderingstid, och under den längre studietiden verkade bilder ge en illusion av full förståelse. Den här illusionen kan ha resulterat i mindre förbättring av förståelsen med ökad studietid för läsare av text med bilder, än för läsare av texten för sig själv. Trots att det totala antalet deltagare uppgick till 280 stycken, visade inget av experimenten i studie 3 något gynnsamt inflytande från bilder på förståelse av materialen. Resultaten diskuterades utförligt i termer av inkodningsaktiviteter och uppgifter.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.