Bacterial Terminal Oxidases. Studies in Bacillus subtilis

Detta är en avhandling från Lena Winstedt, Department of cell and organism biology, Sölvegatan 12, S-223 62 Lund, Sweden

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Alla organismer som använder syre har i sina celler en s. k. elektrontransportkedja för att generera energi. Kedjan består av enzymer som sitter i mitokondriens inre membran eller i bakteriens membran. Enzymerna genomgår oxidation och reduktion när elektronerna passerar genom kedjan. Då genereras energi som kan användas för olika processer, t. ex. transport av ämnen in i och ut ur cellen. I det sista steget i kedjan omvandlas syre till vatten. Denna reaktion katalyseras av enzymer som kallas terminala oxidaser. I mitokondrier (i t. ex. människa) finns endast en typ av terminala oxidaser medan bakterier i regel har två eller flera. Bakterien Bacillus subtilis har tre eller fyra terminala oxidaser. Ett av dessa är cytokrom bd, en typ av oxidas som bara hittats i bakterier och arkeabakterier. Här har jag använt B. subtilis för att studera terminala oxidaser i bakterier. Fokus har varit på cytokrom bd men jag har även studerat hur och när de olika terminala oxidaserna används i B. subtilis. Vidare har cytokrom bd studerats i en närbesläktad bakterie, Enterococcus faecalis, som är vanlig vid sjukhusförvärvade infektioner. I E. faecalis är cytokrom bd intressant ur medicinsk synvinkel eftersom det har visat sig ha betydelse för virulensen hos vissa bakterier. B. subtilis har ett terminalt oxidas som liknar det i mitokondrien. Denna typ är ganska välstuderat men man vet ganska lite om hur enzymet sätts ihop. Enzymet innehåller koppar men det är inte känt hur kopparatomerna sätts in. Vi har därför studerat ihopsättning av detta terminala oxidas med fokus på kopparinsättning.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.