Transitivity in discourse : A comparison of Greek, Polish and Swedish

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Olika morfologiska former i olika språk antas bero på gemensamma kognitiva funktioner och semantiska egenskaper. En övergripande term för sådana semantiska egenskaper är transitivitet. Transitivitet yttrar sig bl.a. i aspekt hos verbet och bestämdhet hos objektet. En avgörande kognitiv funktion är för- och bakgrundsstruktur av information. Detta testas här empiriskt i (ny-)grekiska, polska och svenska. Efter en översikt av aktuell forskning analyseras språkspecifika former och semantiska egenskaper i mer än 6000 transitiva satser tagna från skönlitterära verk. Satserna är i original i de tre språken och för polska och svenska också i form av översättningar. Sambandet mellan markering av aspekt och bestämdhet testas, både i stort och i form av olika grammatiska kategorier såsom tempus, pronomen o.dyl. Denna morfologiska markering jämförs sedan med semantiska egenskaper som dynamiskhet, avgränsbarhet m.m. Detta ger ett vittomfattande empiriskt stöd för det förmodade sambandet mellan morfologisk form och kognitiva egenskaper. Materialet uppvisar prototypiska kluster av semantiska egenskaper som är typiska för för- och bakgrundsinformation, ibland tvärt emot tidigare hävdade åsikter inom forskningen. Vissa 'blandade' kombinationer förklaras med diskursfaktorer. Vissa egenskaper är systematiskt mer avgörande än andra när det gäller att påverka aspekt- och bestämdhetsmarkering. Slutligen analyseras skillnaderna mellan de tre språken ur en funktionell-typologisk synvinkel.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.