Kundageranden i små tillverkande företag fallstudier av tre företag

Sammanfattning: Denna avhandling behandlar kundageranden, det vill säga sådana aktiviteter som används för att skapa och bygga upp nya, eller för att underhålla redan existerande relationer mellan små tillverkande företag och dessas kunder. Syftet är att öka förståelsen för kundageranden. Retrospektiva fallstudier användes för att generera det empiriska underlaget. Under etableringsfasen av de studerade företagens utvecklingsförlopp användes skapande och aktiva och kundageranden, vilka i stor utsträckning övergick till skapande och passiva när företagen lämnade etableringsfasen för driftsfasen. Studien visar dessutom att det är möjligt att knyta kundageranden till olika typsituationer och att kundageranden har olika struktur. Kundageranden är också beroende av konkurrenssituationen och branschlogiken. Branschlogiken kan emellertid mötas på olika sätt, eftersom det är möjligt att antingen "arbeta med" eller "mot" denna. Denna distinktion gör det möjligt att identifiera konformister, innovatörer och förlorare bland företagsledare, vilka möter branschlogiken på olika sätt och med olika framgång.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.