Att bo med soffa : en möbels betydelse för bostadens planering och livet i hemmet

Detta är en avhandling från Birgitta Rydberg Mitchell, Architecture - Building Functions Analysis, Lund Institute of Technology, Box 118, SE-221 00 Lund

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Soffan är en stor och vanligt förekommande möbel. Hur viktig den är blir särskilt tydligt när människor själva planerar sina bostäder och ekonomin styr bostadens storlek. Erfarenheter från tre projekt med brukarinflytande i bostadsplanering ligger till grund för det här avhandlingsarbetet. I samtal kring soffan visar det sig att den är intimt förknippad med värderingar och företeelser i människors liv. Den tar stor plats i det rum som används för umgänge och tevetittande. Den ställs så att det sociala umgänget, kontrollen över barnens aktiviteter, tevetittandet eller särskilt visuella upplevelser främjas. Soffan och soffplatsen berättar något om sina ägare och användare. I sju berättelser filtreras lika många historier genom olika teorier och jämförande studier. Angreppssättet är fenomenologiskt. Soffan träder fram som hemmets och vardagslivets medelpunkt där upplevda myskvällar i soffan i ungdomshemmet överförs som en traditionen till de egna barnen. Betydelsen beskrivs utifrån psykoanalytisk teori. Soffors affektionsvärden kan återberätta andra livshistorier. De fyller hemmet med minnen samtidigt som de är viktiga platser varifrån dagen fylls med nya innehåll. Människors inställning till soffans förnyelse kan också ha drag av ett karriärtänkande, där nybyggda bostäder kräver en ny möbel. En annan utveckling är den som soffan själv genomgår när generella livsmönster förändras i ett samhälle. Exemplet är tevens inträde i vardagsrummen som håller på att avlösas av datorns. Hemmet med soffan kan också avspegla vem man är och vem man vill vara. Denna aspekt behandlas utifrån den dramaturgiska sociologins perspektiv. Smaken är också olika, vilket behandlas i samband med att kultur, livsform och livsstil diskuteras. Även genusperspektivet står i fokus där förändrade könsroller kan avläsas i bostadens planering. Ett viktigt skäl att sätta soffan i centrum är att arkitekter behöver tillgång till användares inifrånperspektiv för att kunna planera bostäder på ett så insiktsfullt sätt som möjligt.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.