”eftersom jag har två språk”. Språkbruk bland svensktalande ungdomar i Europa

Detta är en avhandling från University of Gothenburg

Sammanfattning: I takt med den ökande globaliseringen blir det allt vanligare att barn och ungdomar växer upp i flera länder och talar flera språk. I licentiatuppsatsen undersöks den rapporterade språkanvändningen bland flerspråkiga ungdomar med svensk anknytning i Europa. De 126 informanterna i undersökningen bor utanför Sverige, deltar i svenskundervisning och ses inte sällan som utlandssvenskar, TCK (Third Culture Kids) och elittvåspråkiga. Analysen baseras på en eklektisk sociolingvistisk teoriram med ett poststrukturalistiskt anslag. Resultaten visar att informanternas flerspråkighet är integrerad och dynamisk i det att de använder olika språk i olika domäner, med olika människor, av olika orsaker och för olika syften. Gruppen uppvisar en diversitet i sina språkanvändningsmönster, vilka också påverkas av sociala domäner. Generellt sett domineras hemdomänen av föräldrarnas L1, umgänget med vänner av en flerspråkighetspraktik och skoldomänen av undervisningsspråket. Undervisningsspråket tenderar också att bli ett dominerande språk i informanternas liv i stort. Även om en majoritet av informanterna uppger att undervisningsspråket är deras starkaste språk och det språk de använder oftast, är det inte givet att det sammanfaller vare sig med det språk de använder helst eller det språk de identifierar sig med.

  HÄR KAN DU HÄMTA AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)