Fridas visor och folkets visor. Om parodi hos Birger Sjöberg

Detta är en avhandling från Svenskt Visarkiv

Sammanfattning: Birger Sjöbergs fridavisor dateras, utvecklingen inom fridadiktningen klargörs. Fridavisorna analyseras som parodier.Traditionsbakgrunden till parodin söks i folkliga visor, skillingtryck, manskörsång, i breda lager spridda dikter och visor.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.