Soil improvement based on environmental geotechnics : environmental and geotechnical aspects of drainage of redox-sensitive soils and stabilisation of soils with by-products

Sammanfattning: I avhandlingen behandlas Miljögeotekniska problem som "dränering av redox-sensitiva jordar", "blockstabilisering av sulfidjord och torvjord" och " undersökning av nya vägmaterial". - Miljöproblem, kopplat till dränering och/eller urgrävning av redox-sensitiva jordar, som järnhaltiga moräner och sulfidjordar, behandlas i denna avhandling. Dräneringsproblem, orsakat av igensättning och korrosion, kan förutses genom att bedöma jord- och grundvattenkemin hos jord- respektive grundvattenprover. -Blockstabilisering är en grundläggningsmetod som används i organiska jordar, där dränering och urgrävning bör undvikas. I denna avhandling behandlas stabilisering av sulfidjord och torvjord med Portlandcement, Portlandcement/ Hyttsten och Portlandcement/LD-slagg. För kontroll av homogenitet hos stabiliserade fältprover från sulfidjord och torvjord har metoder, för respektive jord, tagits fram och föreslagits. Resultaten visar att stabilisering med Portland-cement och Hyttstenbaserade tillsatsmedel fungerar tillfredsställande, utan att de stabiliserade materialens halter av reglerade element/föreningar överskrider svenska riktvärden för känslig markanvändning. Portlandcement/LD-slagg ger bra stabiliseringsresultat men LD-slagg innehåller höga halter av lakbart Vanadin. - Geotekniska egenskaper hos ett jord- eller vägmaterial kan förbättras genom tillsättning av restprodukter som tillsatsmedel. Miljögeoteknisk undersökning bör därför utföras.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)