Positioning the Bronze Age in Social Theory and Research Context

Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen undersöker den teoretiska bakgrund och den forskningskontext inom vilken tolkningar av den Nordiska bronsåldern har formats. Avhandlingens teoretiska analys betonar teorier om social praxis och fenomenologiska perspektiv. Analysens syfte är att undersöka hur teorierna kan användas som verktyg för att förstå den dynamiska relationen mellan bronsålderns materiella kultur, landskap och samhällsutveckling. Vidare diskuterar avhandlingen den skandinaviska bronsåldersarkeologins forskningskontext. De skilda forskningshistorierna för landskapsarkeologi och samhällstolkande arkeologi (social archaeology) diskuteras med fokus på vilka olika historier om bronsålderssamhället som dessa två arkeologiska perspektiv har skapat. Bronsåldersforskningens politiska kontext analyseras också i ett europeiskt perspektiv. Här ligger fokus på hur EUs och Europarådets främjande av ett gemensamt arkeologiskt kulturarv kan komma att påverka nya tolkningar av förhistoriska samhällen i Europa, och speciellt av bronsålderssamhällena. Avhandlingen innehåller även en studie av ett lokalt bronsålderslandskap i Stora Köpinge socken i sydöstra Skåne. Studien fokuserar på långhusens roll i det sena stenålderssamhället och i bronsålderssamhället. Denna del av avhandlingen undersöker också hur det lokala bronsålderslandskapet kontinuerligt återskapades genom människors val av boplatser, rörelser i landskapet och lokaliseringen av gravar, monument och speciella nedläggelser av föremål.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.