Medaljens framsida : Nobelpriset i pressen 1897-1911

Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

Sammanfattning: Medaljens framsida handlar om hur meningsproduktionen kring Nobelpriset såg ut i den svenska dagspressen under prisets tillkomstfas. Avhandlingen beskriver detta dels genom att empiriskt skildra den svenska pressens reaktioner från publikalionen av Alfred Nobels testamente 1897 till och med prisets tioårsjubileum 1911 , och dels genom att analysera hur den bild som konstruerades i reaktionema såg ut, kritiserades och upprätthölls.Genomgången av pressmaterialet visar att priset snabbt kom att omges av bestämda normativa föreställningar som sedan var svåra att rubba, vilket fick konsekvenser för hur priset och pristagama beskrevs, samt hur priset kritiserades. Avgörande var idén att priset var viktigt för Sverige genom att påverka utlandets uppfattning om nationen. Även om delar av priset kunde ifrågasättas så var själva dess existens och status tagna för givet. På samma sätt hylldes pristagarna unisont förutom i de få fall när prisbesluten kunde påverka den internationella uppfattningen om Sverige i ofördelaktig riktning.Sammantagel visar avhandlingen att artiklarna om Nobelpriset bör ses som en genre med sina regler för hur priset skulle skildras, samt vilka dessa regler var.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.