Round Trips to Heaven : Otherworldly Travelers in Early Judaism and Christianity

Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Himmelsfärdsskildringar återfinns i en rad religiösa texter från vår tideräknings början. Dessa berättelser har kommit att utgöra ett återkommande tema i religionshistorisk forskning om antikens religioner. Den här boken handlar om några tidiga judiska och kristna himmelfärdstexter. De flesta av dem utgör en del av den apokalyptiska litteraturen. Himmelfärdsmotivet har ofta uppfattats som ett av många inslag i denna litteratur. Det är inte förrän under senare delen av 1900-talet som himmelfärdsberättelserna har kommit att behandlas som en separat typ av apokalyptiska texter. Perspektivet i denna studie läggs på texternas funktion i den miljö där de förekom och fördes vidare, något som forskningen först på senare tid har börjat beakta. Ett vitalt problem är de himmelska resenärernas status samt deras förhållande till andra medlemmar i de traditionsgrupper som stod bakom texterna. Två huvudtyper av himmelfärder framträder i skildringarna. Dels sådana som har en identitetsskapande funktion och dels sådana som utgör paradigm för vad som väntar människan efter döden. Bokens avslutande del är ett längre studium av 3 Baruk. Denna text som i sin helhet utgör en himmelsfärd har en dödsorienterande funktion. I likhet med en rad andra himmelfärdstexter har den både judiska och kristna drag. Den speglar dessutom ett tydligt universellt perspektiv. Ett liknande perspektiv återfinns även i flera av de andra himmelfärdsskildringarna och utgör en tänkbar förklaring till att de kunde användas i både judiska och kristna sammanhang.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)