Identitet och förändring en studie av ett universitetsbibliotek och dess självproduktion

Detta är en avhandling från Borås: Valfrid

Sammanfattning: SAMMANFATTNINGI organisationers och inte minst biblioteks sätt att förhålla sig till förändring ochutveckling kan genom den litteratur som presenterats flera olika krafter i dennaprocess urskiljas.I ett växande medvetande om omvärlden och dess accelererande dynamik ochinverkan på biblioteksorganisationens framtid, har en vilja för större öppenhetgentemot denna utvecklats. Tjänster i form av service till användarkollektivet tas påstörre allvar. Organisationsstrukturen förändras och bryts ner och i och med detkommer problem och frågeställningar i dagen som rör såväl verksamhetens teknik,arbetsuppgifternas innehåll som ledarskap och maktfördelningen. Trots vilja tillförändring och implementering av nya idéer, finns de traditionella förhållningssättenkvar nere i organisationen.Bakom en organisationsförändring döljer sig ett syfte, ett mål med verksamheten,samtidigt som organisationen lever och utvecklas i en omvärld med normer ochvärderingar som basen för dess mål. Biblioteksorganisationens medvetenhet ommål och värderingar bakom verksamhet och uppgifter har visat sig vara ganskasvag. Många medarbetare och bibliotekarier ser organisationens blotta existens somett värde i sig som inte bör ifrågasättas, medan ledare och beslutsansvariga har ettmer rationellt förhållningssätt till dessa begrepp. Inte sällan kan här skönjas enkonfliktyta mellan värderationalism och målrationalism i den Weberska betydelsen.Därför får organisationen svårt att skapa en kontinuerlig målförståelse ner genomorganisationen, från det övergripande syftet med nära relationer till bakomliggandevärderingar och ner till de mer operativa delmålen.Detta får följder vid implementering av datorstödda bibliotekssystem, som idag94representerar det tekniska systemet i organisationen. Utformningen av detta systemhar stor betydelse för måluppfyllelse. Utformningen av datorfiler ochbibliotekssystem har utgått från ett tänkande som går långt tillbaka i tiden. Debygger på en konsoliderad teknik. Katalogsystem i samverkan med andra bibliotekhar varit det som utgjort grunden för universitetsbibliotekens datorisering.Användarnas behov har definierats genom bibliotekets egna behov och sätt attbetrakta dem. Man har ofta betraktat dem som ett kollektiv och tjänsterna hargeneraliserats i sin utformning.Just användarna, deras antal, krav och önskemål, har blivit en av de komponenteri omvärlden som utvecklats till den starkaste drivkraften och utmaningen förbiblioteken förändring och syn på sig själv. Emellertid har biblioteken en tendensatt bortse från olika användargruppers specifika beteendemönster och behov somgår att finna inom olika fakulteter och forskningsområden. Användarna å sin sidahar ofta mycket traditionella och konventionella förväntningar på vilken service devill och kan få vid biblioteken.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)