Att bli, att vara och att ha varit - om ingångar i och utgångar ur Jehovas vittnen i Sverige

Detta är en avhandling från Lund : Lund universitet, Socialhögskolan

Sammanfattning: Syftet med avhandlingen är att undersöka hur och under vilka betingelser människor blir medlemmar och lämnar en organisation som Jehovas vittnen. Utifrån interaktionistisk teori undersöks aktiva och före detta medlemmars ingångar och utgångar när det gäller organisationen ”Watchtower Bible and Tract Society”, i Sverige benämnd Jehovas vittnen. Utifrån en empiri av upprepade kvalitativa, semistrukturerade intervjuer samt en textanalys av en dagbok, skriven fyra år före en utgång föreslås två processmodeller för ingång samt en processmodell för utgång. För att bli ett Jehovas vittne krävs att personen har en mottaglighet och att hon eller han attraheras av de sociala och religiösa faktorer organisationen kan erbjuda. En person som kommer i kontakt med Jehovas vittnen som vuxen passerar ofta sex faser innan han eller hon blivit medlem. Faserna benämns i avhandlingen: kontakt med Jehovas vittnen, bibelstudier med en medlem, ifrågasättande, accepterande, aktiv som missionerande Jehovas vittne och dop. För en person som har vuxit upp inom organisationen är processen mycket kortare, den består av: uppväxt inom organisationen, ställningstagande och beslut att låta döpa sig alternativt avstå från dop. Utgångsprocessen består av sju faser: olika grader av tvivel, prövning av tvivel, vändpunkter, olika beslut, olika steg i verkställighet, "floating" en bearbetning av medlemskapet på en emotionell och kognitiv nivå och relativ neutralitet.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)