Vad är det som gör att matten blir så svår när de kommer till gymnasiet? : Skolpersonals uppfattningar om yrkeselevers måluppfyllelse i matematik

Sammanfattning: Att få en examen från gymnasieskolan är viktigt för både samhälle och individ. Utan fullständig examen riskerar unga att hamna i arbetslöshet och utanförskap. Mot bakgrund av detta är det oroande att ungefär 15 000 gymnasieelever i Sverige varje år avslutar sina gymnasiestudier utan att erhålla full examen. För elever på yrkesprogram visar nationell kartläggning att det största hindret för att nå en fullständig yrkesexamen är matematikkursen (Ma1a), som är den obligatoriska matematikkurs yrkeselever läser under sitt första gymnasieår.Denna licentiatavhandling fokuserar på yrkeselever och deras måluppfyllelse i matematik. Syftet är att bidra med kunskap om vad som enligt skolpersonal påverkar yrkeselevers måluppfyllelse i Ma1a. Syftet med studien är också att bidra med en övergripande bild av flera olika skolaktörers uppfattning om fenomenet.Studien är inspirerad av ett socialkonstruktivistiskt synsätt och baseras på semistrukturerade intervjuer med trettio skolaktörer som i sitt yrke kommer i kontakt med yrkeselever i risk att inte nå målen i Ma1a: pedagoger, skolsköterskor, skolkuratorer, studie- och yrkesvägledare samt rektorer. Studien analyserar skolpersonalens beskrivningar utifrån ett induktivt synsätt för att identifiera aspekter som påverkar yrkeselevernas måluppfyllelse.Resultatet visar att aspekter med påverkan på måluppfyllelsen i Ma1a inte bara har att göra med matematikundervisningen i klassrummet utan även andra delar av elevernas inlärningsmiljö spelar en betydande roll. Studien indikerar att relationsaspekter, emotionella aspekter såväl som aspekter med koppling till yrkeselevernas identifiering med det framtida yrket, spelar en central roll förmåluppfyllelsen. Flera av informanterna uppfattar yrkeselever som mer praktiskt lagda, något som beskrivs som en bakomliggande orsak till flera av aspekternamed negativ påverkan på måluppfyllelsen. Elevers upplevelser från tidigare skolgång uttrycks också som en bakomliggande orsak till flera av de aspekter som under gymnasietiden påverkar yrkeselevernas måluppfyllelse i Ma1a.De viktigaste slutsatserna som kan dras av studien är att andra aspekter än bara ämnesdidaktiska faktorer förefaller spela en viktig roll för yrkeseleversmåluppfyllelse i matematik. Resultatet indikerar hur både sociala och emotionella processer tillsammans med yrkeselevers identitetsskapande är aspekter som inte får glömmas bort i diskussionen om hur yrkeseleversmåluppfyllelse i matematik kan förbättras.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)